Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2017, 27909Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 mei 2017, kenmerk 1130512-163247-MEVA houdende instemming met het besluit van het bestuur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland van 30 september 2016

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

Artikel 14, tweede lid onder c en d en vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,

BESLUIT:

in te stemmen met het besluit van het bestuur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland van 30 september 2016, houdende wijziging van de tarieven inzake de activiteiten van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Van de instemming wordt conform art 14, twaalfde lid, van de Wet BIG mededeling gedaan in de Staatscourant.

De herziene tarieven, zoals opgenomen in het besluit van het bestuur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland van 30 september 2016, treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum,

  • de gronden van het bezwaar.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn