Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 27830Ruimtelijke plannenOngewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening)” en omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.32 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 9 mei 2017 het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 11 mei 2017 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten (hierna: omgevingsvergunning).

Uitwerkingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het deelgebied Kenniskwartier binnen Zuidas. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kenniskwartier Noord geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Bij besluit van 8 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking) vastgesteld (hierna: het uitwerkingsplan). Voorliggend uitwerkingsplan voorziet in een gedeeltelijke herziening daarvan (hierna: de herziening).

De herziening heeft betrekking op het programma dat op grond van het uitwerkingsplan mogelijk is.

Het uitwerkingsplan maakt een functioneel programma mogelijk van maximaal 36.000 m2, waarvan maximaal 28.000 m2 mag bestaan uit kantoor, maximaal 12.000 m2 uit hotelfuncties (in de vorm van extended stay), tussen de 600 m2 en 1.200 m2 overig voorzieningenprogramma in de plinten en daarnaast een (zelfstandig) restaurant van maximaal 1.000 m2. Met deze regeling wordt in het uitwerkingsplan voorzien in de nodige programmatische flexibiliteit en ruimte.

Uit de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen is gebleken dat het daadwerkelijk functioneel programma op onderdelen kleiner is dan hetgeen met het uitwerkingsplan mogelijk wordt

gemaakt. Het is wenselijk het uitwerkingsplan op die onderdelen te herzien, zodat het resterend programma kan worden benut voor de gronden waar nog een uitwerking dient plaats te vinden.

Na herziening wordt binnen het totaal functioneel programma van 36.000 m2 voorzien in maximaal 26.500 m2 kantoor, 10.000 m2 hotelfuncties (in de vorm van extended stay), een voorzieningenprogramma in de plinten van tussen de 600 m2 en 1.000 m2 en in een (zelfstandig) restaurant van maximaal 750 m2.

De herziening heeft betrekking op de gronden die binnen het uitwerkingsplan de bestemming ‘Gemengd’ hebben gekregen. Het plangebied van de herziening wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de A10, aan de oostzijde de Parnassusweg en aan de zuidzijde door de ontwikkeling van het gebouw NoMA-house. Aan de westzijde ligt het terrein van de voormalige tennisvereniging Goldstar.

Omgevingsvergunning

Op 30 november 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Daarbij is verzocht om gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking met de herziening van het uitwerkingsplan. De aanvraag zelf heeft aanleiding gegeven tot de hiervoor bedoelde herziening. Op 11 mei 2017 is de omgevingsvergunning conform de aanvraag verleend.

Terinzagelegging

Met ingang van 18 mei 2017 liggen in het kader van een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, totdat onderstaande beroepstermijn verstreken is, gelijktijdig ter inzage:

  • het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) met de daarop betrekking hebbende stukken;

  • de omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten, inclusief bijlagen.

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage op de volgende adressen:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1607BPGST-VG01.

De omgevingsvergunning met de hierop betrekking hebbende stukken, zijn tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen / Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht met betrekking tot het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) kan met ingang van 19 mei 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw kan met ingang van 19 mei 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen deze omgevingsvergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de omgevingsvergunning is van toepassing vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wro.

Bovengenoemde besluiten worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, eerste lid, van de Wro voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Een beroep tegen één of meer van bovengenoemde besluiten dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding

Zowel het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) als de omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 17 mei 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester