Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 27715VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo BAR-organisatie

Instellen van een parkeerverbodszone op bedrijventerrein Oost te Barendrecht.

Besluitnummer: 2017-24

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overweg en en m otiveren :

Op dit moment zijn er op verschillende plaatsen op bedrijventerrein Oost al parkeerverboden en parkeerverbodszones ingesteld. Deze hebben als doel om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en het ‘ wild’ parkeren van (vracht)auto’s te voorkomen. Met de opening van de Spoorlaan zullen er meer verkeersbewegingen gaan plaatsvinden op het gehele bedrijventerrein. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te waarborgen is het uitbreiden van de parkeerverboden noodzakelijk. Om een eenduidig verkeersregime te voeren vervallen alle huidige parkeerverboden en wordt er voor het gehele bedrijventerrein een parkeerverbodszone ingesteld.

Na invoering van de parkeerverbodszone is het voor (vracht)auto’s alleen nog toegestaan om in de vakken te parkeren.

Gelet op :

Overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde weg is een openbare weg, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het Uitvoeringsbesluit;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:

Het inrichten van een parkeerverbodszone voor bedrijventerrein Oost te Barendrecht.

 • 1)

  Alle verkeersbesluiten die zijn genomen ten behoeve van de parkeerverboden op bedrijventerrein Oost komen na het onherroepelijk worden van dit verkeersbesluit te vervallen;

 • 2)

  Het verwijderen van alle parkeerverboden, aangegeven met de verkeersborden E01, conform bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3)

  Het plaatsen van de verkeersborden E01zb en E01ze, conform bijlage 1 van het RVV 1990 op de Ebweg, Gebroken Meeldijk, Koopliedenweg, Spoorlaan, Veilingweg en de Donk;

 • 4)

  Het plaatsen van verkeersbord E01zbh, conform bijlage 1 van het RVV 1990 bij de oprit naar het parkeerdek van Station Barendrecht.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Voorts:

 • de verkeersmaatregelen zijn verwerkt op de gewaarmerkte bijlagetekening nummer 2017-24;

 • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd;

 • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;

Aldus besloten te Barendrecht, 09 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Namens deze,

Mevrouw E.M. den Outer

Domeindirecteur Ruimte

MEDEDELINGEN

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule

Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening).