Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 27713VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo BAR-organisatie

Opheffen langsparkeervakken aan Hamburg te Barendrecht.

Besluitnummer: 2017-18

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overwegen en motiveren:

De Harmonielaan en Hamburg zijn voor het openbaar verkeer openstaande wegen die in eigendom en beheer zijn bij gemeente Barendrecht. Om een betere en volwaardige wegverbinding te krijgen tussen Carnisselande en het centrum van Barendrecht heeft de gemeenteraad in 2016 besloten tot openstellen voor al het wegverkeer van de Harmonielaan. Tot nu toe was de Harmonielaan alleen opengesteld voor vergunninghouders. Gevolg van deze beperkte openstelling is dat de verkeersstromen ‘verknipt’ gaan lopen. De algemene openstelling wordt, na de uitvoering van de benodigde maatregelen en fysieke aanpassingen, gerealiseerd eind 2018. Om de gewenste doorstroming op de Harmonielaan te kunnen garanderen worden de parkeerplaatsen gelegen aan de Hamburg, welke in het verleden zijn aangelegd voor het daar gelegen zwembad, verwijderd. De parkeerplaatsen zijn bedoeld als overloop tijdens piekuren van het bij het zwembad behorende parkeerterrein. Gezien de terugloop van het aantal bezoekers is het niet noodzakelijk deze plaatsen nog elders te compenseren.

Punt 25 van verkeersbesluit 2013-7 van 19 juni 2013 (bijlage), het aanwijzen als parkeergelegenheid zoals op het bord is aangegeven(bord E8 van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), komt te vervallen op het moment dat dit verkeersbesluit in werking treedt.

Gelet op :

Op grond van artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Met inachtneming van:

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het Uitvoeringsbesluit;

 • het bordenboek 2012 (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht besluit:

De parkeerplaatsen aan de openbare weg van de Hamburg te verwijderen door:

 

 • 1.

  het verwijderen van bord E8 (parkeren voor de aangeven categorie), 

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotter­dam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

  Voorts:

 • 1.

  De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte bijlagetekening. Nummer:

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd;

 • 3.

  Overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend; 

  Aldus besloten te Barendrecht, 09 mei 2017.

  Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

  Namens deze,

   

  Mevrouw E.M. den Outer

  Domeindirecteur Ruimte

MEDEDELINGEN

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule

Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening).