Franeker – bedrijventerrein Zuid en Alvestêdewyk

Logo Franekeradeel

Vaststelling beheersverordening “Franeker – bedrijventerrein Zuid en Alvestêdewyk”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 april 2017 de beheersverordening “Franeker – bedrijventerrein Zuid en Alvestêdewyk”, met bijbehorend identificatienummer NL.IMRO.0070.BVFranekerZuid2017-VAS1 heeft vastgesteld.

Wat is een beheersverordening?

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een beheersverordening legt de bestaande planologische situatie in een plangebied vast. Doel van een beheersverordening is dat de reeds bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden behouden blijven totdat nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, die vervolgens met een nieuw bestemmingsplan mogelijk kunnen worden gemaakt.

Planbegrenzing

Het gebied van deze beheersverordening bestaat uit bedrijventerrein Zuid en het woongebied Franker Zuid, de Alvestêdewyk.

Met de beheersverordening worden de volgende bestemmingsplannen vervangen:

- Bestemmingsplan Franeker - Bedrijventerrein Zuid, vastgesteld op 7 juni 2007;

- Bestemmingsplan Woongebied Franeker - Zuid, vastgesteld op 7 juni 2007;

- Bestemmingsplan Franeker - Prins Hendrikkade 1, vastgesteld op 8 september 2011.

In deze beheersverordening wordt de huidige planologisch-juridische regeling dan wel het bestaande (legale) gebruik (opnieuw) vastgelegd.

Bekendmaking en inwerkingtreding

De bekendmaking van het vaststellingsbesluit vindt plaats door middel van deze kennisgeving in de Franeker Courant en via www.overheid.nl.

U kunt de beheersverordening raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking.

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:3) geen beroep bij de Raad van State open.

 

Naar boven