Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2017, 27324VerkeersbesluitenGemeente Lelystad, verkeersbesluit: Regelen voorrang Buizerdweg - Ranonkellaan - Haagwinde en fietsoversteek Buizerdweg, aanduiden 30 km zone.

Logo Lelystad

Registratienummer: 175350330

Het college van de gemeente Lelystad,

G elet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

O verwegingen :

 • 1.

  Vooruitlopend op het raadsvoorstel wijziging komgrenzen is het wenselijk om de komgrens op de Buizerdweg te verplaatsen tot na de aansluiting Buizerdweg – Hollandse Hout;

 • 2.

  met het verplaatsen van de komgrens wordt de maximum snelheid op de Buizerdweg tot aan de komgrens 50 km/h;

 • 3.

  in de wijk Warande heerst een snelheidsregime van 30 km;

 • 4.

  met een maximum snelheid van 50 km/h op de Buizerdweg is het mogelijk de aansluitingen Ranonkellaan en Haagwinde aan te duiden als 30 km/h;

 • 5.

  Ranonkellaan en Haagwinde zijn erftoegangswegen, Buizerdweg is een gebiedsontsluitingsweg, het is noodzakelijk dat de voor de aansluitingen een voorrangsregeling wordt ingesteld;

 • 6.

  tussen de MFA en de supermarkt in Warande ligt een vrij liggend fietspad dat aansluit op de Buizerdweg;

 • 7.

  in het bijzonder de relatief kwetsbare schoolkinderen die per fiets de Buizerdweg moeten oversteken dienen in bescherming te worden genomen door ter plaatse met (waarschuwende) bebording en markering een veilige oversteek te realiseren;

 • 8.

  mede hierom is hiervoor een fietsoversteek gerealiseerd waarin wordt geregeld dat de fietser voorrang verleent aan het verkeer rijdend op de Buizerdweg;

 • 9.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 10.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

Door de komst van de MFA, waarin onder andere een basisschool is gehuisvest, de bouw van een supermarkt en de toename van de bebouwing in Warande wordt voorgesteld om een deel van de Buizerdweg binnen de bebouwde kom te laten vallen (vooruitlopend op het voorstel ‘Wijziging komgrenzen). Voor het deel Buizerdweg tot voorbij de wijk Hollandse Hout geldt dan een snelheid van 50km/h (huidig 60km zone), en wordt hiermee een gebiedsontsluitingsweg. In dit traject wordt ook een fietsoversteek gerealiseerd.

Warande ligt in een 30km zone. Door het aansluiten van de Ranonkellaan en Haagwinde is de 30km zone nu ook vanaf de Buizerdweg mogelijk. De Haagwinde en Ranonkellaan worden met een voorrangsregeling aangesloten (erftoegangsweg sluit aan op een gebiedsontsluitingsweg).

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, uniformiteit in uitvoering van de weginrichting de verkeersveiligheid ten goede komt. Bovendien worden de zeer kwetsbare fietsende scholieren in de gelegenheid gesteld om gefaseerd en veilig over te steken.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 175351721

Besluit