Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2017, 27194VerkeersbesluitenGemeente Lelystad, verkeersbesluit: Intrekken verkeersbesluit B10-04099 "Voorrangsregeling Buizerdwegten behoeve van aansluitingen noodbasisschool Warande”.

Logo Lelystad

Registratienummer: 175349388

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

Overwegingen:

 • 1.

  Op 8 juni 2010 is het verkeersbesluit vastgesteld dat het bestemmingsverkeer van en naar de aan de Buizerdweg gelegen noodvoorzieningen voorrang verleent aan de bestuurders op de Buizerdweg;

 • 2.

  destijds is er een stukje fietspad van en naar de noodschool aangelegd en is de fietsoversteek op de Buizerdweg met kanalisatie stroken gemarkeerd ter attentie van het gemotoriseerd verkeer;

 • 3.

  de noodvoorzieningen aan de Buizerdweg worden opgeheven;

 • 4.

  derhalve is het wenselijk dit stukje fietspad en de fietsoversteek te verwijderen en het verkeersbesluit in te trekken;

 • 5.

  op de Buizerdweg zal een nieuwe fietsoversteek gerealiseerd worden ter hoogte van het nieuw gebouwde MFA gebouw;

 • 6.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 7.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

In augustus 2010 is een noodbasisschool (annex noodgezondheidscentrum) geopend in het in ontwikkeling zijnde woongebied Warande. Ten behoeve van de voornamelijk de relatief kwetsbare schoolkinderen is een veilige oversteek gerealiseerd. In mei 2017 wordt het Multi Functionele Accommodatie Warande opgeleverd en zal de school hierin gehuisvest worden. Ter hoogte van de MFA zal een nieuwe oversteek worden gerealiseerd, waardoor het wenselijk is dat de oversteek Buizerdweg ter hoogte van de noodschool wordt opgeheven en het verkeersbesluit wordt ingetrokken.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat met de realisatie van de nieuwe fietsoversteek over de Buizerdweg voldoende mogelijkheid is om veilig over te steken.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 175350371

Besluit