Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 26965Ruimtelijke plannenbestemmingsplan Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken bekend dat de gemeenteraad op 3 mei 2017 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991198-VB01, bestemmingsplan Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A, ongewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfswoningen aan de Oosterholtseweg 31 en 31A als burgerwoning in gebruik te nemen.

 

inzage

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 17 mei 2017 zes weken ter inzage in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Hiernaast is het plan te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 

 • 1.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Kampen;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan in te stellen;

 • 3.

  belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het ontwerpplan heeft aangebracht.

   

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.