Bestemmingsplan Kern Aalten 2011, wijziging Servatiusstraat 6-10

Logo Aalten

Het college van B&W heeft op 10 januari 2017 het bestemmingsplan ´Kern Aalten 2011, wijziging Servatiusstraat 6-10’ ongewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van twee woningen op de kavels Servatiusstraat 6 -10 in Aalten mogelijk.

Inzien

Met ingang van woensdag 18 januari 2017 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.WP00032-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Nieuws/Bekendmakingen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht en er zijn geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen, gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 19 januari 2017 tot en met woensdag 1 maart 2017.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Naar boven