Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2017, 2672VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Korte Steynlaan, Slotlaan (busstation) en Geiserlaan

Logo Zeist

Datum 11 januari 2017

 

Kenmerk 210529

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

INLEIDING

 

Bevoegdheid:

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Besluitverplichting

 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende (winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtingen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren.

 

De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve) plannen. Na het houden van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie, zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”. Het doel van deze consultaties was drieledig:

 • 1.

  Informeren over de verkeerseffecten van de (geamendeerde) centrumvisie.

 • 2.

  Genereren van aanvullende verkeersmaatregelen om ongewenste neveneffecten in omliggende woonwijken tegen te gaan.

 • 3.

  Aandachtspunten ophalen voor de ontwerpdialoog rondom de herinrichting van het centrum.

 

De resultaten van de Verkeersdialoog zijn zoveel mogelijk ‘vertaald’ in de ontwerp-verkeersbesluiten die op 6 april 2016 in procedure zijn gebracht.

 

Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realiseren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg, Voorheuvel, Weeshuislaan en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastructuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied getrokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in samenhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aanzien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfaciliteiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.

 

De beoogde herinrichtingen zullen gefaseerd gaan plaatsvinden om de hinder en/of overlast die hiermee gepaard gaat voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het herinrichten van (delen van) straten brengt ook met zich mee dat huidige van kracht zijnde verkeersmaatregelen in de herinrichtingsgebieden aangepast moeten worden. Een aantal verkeersmaatregelen zal in de nieuwe situatie komen te vervallen, een aantal moet gewijzigd worden en daarnaast zal het noodzakelijk zijn om ook een aantal nieuwe verkeersmaatregelen te implementeren. Hiertoe zijn door de gemeente diverse ontwerp-verkeersbesluiten opgesteld, die elk betrekking hebben op een specifiek herinrichtingsgebied dan wel (deel van een) straat waar verkeersmaatregelen gewijzigd worden.

 

Dit specifieke verkeersbesluit heeft betrekking op de herinrichtingen en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen die in het kader van de centrumvisie op de volgende (delen van) wegen worden uitgevoerd:

 

Korte Steynlaan

De verkeersregelinstallatie op het kruispunt Slotlaan-Korte Steynlaan-Antonlaan heeft vrijwel geen restcapaciteit. Het moment waarop het verkeersaanbod structureel hoger is dan wat deze verkeersregelinstallatie redelijkerwijs nog kan verwerken is nabij. Om ernstige doorstromingsproblemen en verkeersoverlast te voorkomen moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Een maatregel die in belangrijke mate kan bijdragen aan verlichting van de druk op/rond genoemd kruispunt is het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Korte Steynlaan (met uitzondering van busverkeer c.q. het openbaar vervoer).

Dit houdt in dat motorvoertuigen die via de Steynlaan richting genoemd kruispunt rijden, voortaan alleen nog linksaf en rechtsaf de Antonlaan mogen oprijden. Deze maatregel biedt ook de mogelijkheid om de verkeersregelinstallatie op de aansluiting Slotlaan-Korte Steynlaan te verwijderen. Door het verdwijnen van autoverkeer van de Korte Steynlaan kan het resterende verkeer hier probleemloos zonder verkeersregelinstallatie worden afgewikkeld. Daarnaast kan het beoogde verkeersluwe karakter van het gedeelte van de Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de Korte Steynlaan, worden versterkt door het verkeer dat via de Slotlaan vanuit zuidelijke richting naar de Korte Steynlaan rijdt, voortaan voorrang te laten verlenen aan het fietsverkeer en het busverkeer dat van de Korte Steynlaan de Slotlaan oprijdt (in noordelijke richting). De doorlopende verbinding Korte Steynlaan-Slotlaan wordt hiermee feitelijk een voorrangsroute.

De maatregel op de Korte Steynlaan heeft een sterke relatie met de geslotenverklaring van de route via de inmiddels afgebroken tunnel aan Voorheuvel. Door deze maatregel op de Korte Steynlaan kan ook de verzwaring van de verkeersdruk in het Wilhelminapark worden beperkt. Met het instellen van de geslotenverklaring op de Korte Steynlaan wordt de verkeersdruk op de Slotlaan ter hoogte van het busstation getemperd, omdat er de verkeersstroom vanaf de Weeshuislaan richting de Boulevard via de Antonlaan wordt geleid in plaats van via de Korte Steynlaan en Slotlaan.

 

Slotlaan, tussen Stationslaan en de rotonde

Het instellen van een geslotenverklaring op de Korte Steynlaan is uit verkeerskundig oogpunt alleen acceptabel wanneer op de Slotlaan, tussen de Stationslaan en de rotonde Boulevard/Verlengde Slotlaan/Lyceumlaan/Slotlaan/Antonlaan, uitsluitend van zuidelijke naar noordelijke richting ook motorvoertuigen worden toegelaten. In de huidige situatie mogen op de hoofdrijbaan alleen lijnbussen rijden. Deze maatregel is nodig om het (auto)verkeer op een evenwichtige wijze over de wegen binnen dit gebied te kunnen afwikkelen. Om dit te bewerkstellingen moet de geslotenverklaring op de Slotlaan, in het gedeelte tussen de Stationslaan en de hiervoor genoemde rotonde, worden opgeheven. Ook zal het woord “BUS” van de rijstrook van zuidelijke naar noordelijke richting moeten worden verwijderd om ook andere motorvoertuigen dan lijnbussen hier legaal te kunnen laten rijden. Daarnaast moet een eenrichtingsregime tussen de Stationslaan en eerder genoemde rotonde worden ingesteld van zuidelijke naar noordelijke richting met een uitzondering voor lijnbussen. Om een eenduidig eenrichtingsregime tussen de 1e Hogeweg en rotonde Boulevard/Verlengde Slotlaan/Lyceumlaan/Slotlaan/Antonlaan te creëren wordt ook op het gedeelte tussen de Stationslaan en rotonde eenrichtingsverkeer ingesteld.

Met het instellen van dit eenrichtingsverkeer wordt voorkomen dat er een ongewenste verkeersstroom door het Wilhelminapark ontstaat van de rotonde naar de 1e Hogeweg. De uitzondering voor lijnbussen is noodzakelijk, omdat deze langs beide zijden van de Slotlaan moeten kunnen blijven halteren. Ook bromfietsers worden uitgezonderd van et eenrichtingsverkeer om de vrijheid van deze groep te waarborgen. Fietsers kunnen al in tweerichtingen gebruik maken van de Slotlaan tussen de rotonde en Stationslaan. Voor fietsers zijn aan beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden aangelegd. De nadelige effecten van het opheffen van deze geslotenverklaring op genoemd deel van de Slotlaan (meer autobewegingen op dit weggedeelte) wegen niet op tegen de voordelen van het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Korte Steynlaan.

 

Geiserlaan

De Wending wordt in de toekomstige situatie bevoorraad via de Geiserlaan. De kruising Steynlaan/Geiserlaan is echter veel te krap bemeten voor vrachtwagens. Dit kan tot gevaarlijke situaties en doorstromingsproblemen leiden. Via de Martin Luther Kinglaan kan de Wending op een alternatieve manier bevoorraad worden. Hiervoor moet echter een ‘doorsteek’ worden gemaakt tussen de Geiserlaan en de Martin Luther Kinglaan. Deze wordt binnenkort gerealiseerd. Hiermee ontstaat echter een aantrekkelijke alternatieve route via Geiserlaan – Martin Luther Kinglaan om de kruising Antonlaan – Steynlaan te ontlopen. Uit oogpunt van veiligheid en leefbaarheid is oneigenlijk gebruik van deze woonstraat ongewenst. Sluipverkeer kan worden voorkomen door het treffen van een fysieke maatregel nabij de aansluiting Geiserlaan/Steynlaan. Deze maatregel (bijvoorbeeld een of meer paaltjes) is alleen bedoeld om autoverkeer de mogelijkheid te ontnemen om van de Geiserlaan naar de Steynlaan te rijden (en omgekeerd). Voor (brom)fietsverkeer verandert er niets.

 

Per saldo leiden de hiervoor genoemde deelmaatregelen in hun onderlinge samenhang, tot een verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid, waaronder de verkeersveiligheid in een ruimer gebied.

 

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Zienswijzen

In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 8 maart 2016 zijn zes ontwerp-verkeersbesluiten genomen, die op 6 april 2016 zijn gepubliceerd. Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn op de zes ontwerp-verkeersbesluiten 156 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van dit specifieke verkeersbesluit (kenmerk 174176). De zienswijzen hebben ook niet geleid tot een aanpassing van de volgende verkeersbesluiten:

 • ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan (kenmerk: 174170)

 • ontwerp-verkeersbesluit instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat (kenmerk: 174178)

 • ontwerp-verkeersbesluit Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1ste Hogeweg – meerdere verkeersmaatregelen (kenmerk: 174183)

 • ontwerp-verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk: 174181).

 • Wel is besloten het ontwerp-verkeersbesluit Oude Arnhemseweg (kenmerk: 174179) niet verder in procedure te brengen. Reden is dat de gehele Oude Arnhemseweg tot aan de Schaerweijdelaan binnen 5 jaar in aanmerking komt voor een grootschalige herinrichting. In het kader van deze herinrichting dient een integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat.

Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in vijf Nota’s van beantwoording. 125 zienswijzen hebben betrekking op de zes gepubliceerde ontwerp-verkeersbesluiten. In de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan Zeist is op deze zienswijzen gereageerd. Daarnaast zijn twintig zienswijzen ingediend specifiek op ontwerp-verkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Korte Steynlaan, Slotlaan (busstation) en Geiserlaan, in het kader van de centrumvisie Zeist. Op deze zienswijzen is gereageerd in de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174176 Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan, meerdere maatregelen.

 

BESLUITEN

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 

 • 1.

  door het plaatsen van borden model C01 van Bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en onderbord OB54, een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in te stellen geldend voor de gehele Korte Steynlaan, waarvan lijnbussen en (brom)fietsers worden uitgezonderd;

 

 • 2.

  door plaatsing van borden model D7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te bepalen dat motorvoertuigen die op de Steynlaan in de richting van de Antonlaan rijden, verplicht zijn linksaf of rechtsaf de Antonlaan op te rijden en middels onderborden kenbaar te maken dat deze verplichting alleen voor motorvoertuigen geldt;

 

 • 3.

  door het verwijderen van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en/of het verwijderen van haaientanden op het wegdek, de voorrangsregeling op het kruispunt Slotlaan-Korte Steynlaan op te heffen;

 

 • 4.

  door het plaatsen van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en/of het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op de aansluiting Slotlaan-Korte Steynlaan en wel zodanig dat voertuigen die vanuit zuidelijke richting de Korte Steynlaan naderen voorrang moeten verlenen aan (brom)fietsverkeer en de lijnbussen die komend vanuit de Korte Steynlaan linksaf slaan om de Slotlaan in te rijden;

 

 • 5.

  door het verwijderen van de borden model C01 van Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief de onderborden -uitgezonderd lijnbussen-), de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Slotlaan, in het gedeelte tussen de Stationslaan en de rotonde Boulevard/Verlengde Slotlaan/Lyceumlaan/Slotlaan/Antonlaan, op te heffen;

 

 • 6.

  Door het woord “BUS” van het wegdek te verwijderen, het exclusieve gebruik door lijnbussen van het onder 5 genoemde wegvak op te heffen.

 

 • 7.

  door het plaatsen van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en onderbord OB53 een eenrichtingsregime in te stellen op Slotlaan tussen de Stationslaan en de rotonde Boulevard/Verlengde Slotlaan/Lyceumlaan/Slotlaan/Antonlaan, waarbij het enkel nog is toegestaan om van zuid naar noord te rijden, waarvan lijnbussen en bromfietsers worden uitgezonderd;

 

 • 8.

  een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in te stellen geldend voor de gehele Korte Steynlaan, waarvan lijnbussen en (brom)fietsers worden uitgezonderd;

 

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 maart 2017 in werking.

 

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende tegen dit verkeersbesluit beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daartoe moet binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Communicatie/Bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

 

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

de teammanager Beheer en Openbare Ruimte,

Florien (A.C.) Westermann