Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2017, 26646Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Beslissing op bezwaarschrift

Ingevolge artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht is bij beslissing van 26 april 2017 op het bezwaarschrift van Chrysal International B.V. tegen het besluit van 1 maart 2016 tot verlenging van de vergunning voor parallelhandel van Vaselife International B.V. voor het middel Vaselife Universal Bulb PHT besloten het bezwaar gegrond te verklaren, het besluit van 1 maart 2016 te herroepen en het verzoek van Vaselife International B.V. om de vergunning te verlengen, alsnog af te wijzen. De geldigheidsduur van de bij besluit van 12 juni 2015 verleende vergunning is op 31 december 2016 verstreken. Het College besluit dat de reeds ingevoerde en bij de NVWA aangemelde partijen (249 – 323 – S 4 en 261 – 412 – S 4) van het middel Vaselife Universal PHT mogen worden afgeleverd tot 1 november 2017 en opgebruikt tot 1 november 2018.

Toel.nr

Middel

Wijziging gebruiksgebied

Werkzame stof

Vergunninghouder

14878N

Vaselife Universal Bulb PHT

6-benzyladenine en

gibberelline a4 +a7

Vaselife International B.V.

Beroep

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan op grond van artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden waarop het beroepschrift rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van het College. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de afdeling Griffie van het College verstrekt.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41 te Ede.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.