Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 26624Ruimtelijke plannenVoornemen en Voorontwerpbestemmingsplan “Zijl 2” te Vuren gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Voorbereiding bestemmingsplan.

Volgens artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Lingewaal bekend dat zij een bestemmingsplan willen voorbereiden voor de realisatie van een kleinschalige woningbouwontwikkeling op het perceel Zijl 2 te Vuren.

 

Volgens artikel 1.3.1., lid 2, Bro melden wij dat wij geen gelegenheid bieden om zienswijzen omtrent het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan naar voren te brengen en dat wij de betrokken onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over dit voornemen.

 

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuren, Zijl 2’ zoals bedoeld in de Inspraakverordening Lingewaal 2005.

 

Toelichting

Op het perceel met het adres Zijl 2 te Vuren, zijn thans drie wooneenheden gevestigd. Daarnaast bevinden zich bij deze woningen enkele opstallen / bijgebouwen. De bestaande woningen en opstallen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige wensen van de bewoners. Men is daarom voornemens de bestaande hoofdwoning met garage te renoveren en twee wooneenheden en de overige bijgebouwen / opstallen te saneren. In ruil daarvoor wil men ten zuiden van de bestaande hoofdwoning twee vrijstaande woningen realiseren.

Het verzoek past niet binnen de bestemming van het geldende bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2014’. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 

Ter inzage

Vanaf 11 mei 2017 gedurende zes weken (tot en met 21 juni 2017) ligt het voorontwerpbestem-mingsplan ‘Vuren, Zijl 2’ voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via tel. 0345-63 40 00.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan staat ook op de gemeentelijke website:

www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen en op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planindn=NL.IMRO.0733.BpVrnZijl2-VO01

 

Inspraak

Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 3, 4147 AN Asperen.