Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2017, 26396Instelling gemeenschappelijke regelingenOmgevingsvergunning (uitgebreid)

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend aan:

A. van den Ham., voor het bouwen van een pluimveestal en voor het doen van een beperkte milieutoets voor de aspecten m.e.r.-beoordeling en luchtkwaliteit op het perceel behorende bij Wildervanksterdallen 63, 9648 TC Wildervank.

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 11 mei2017 tot donderdag

22 juni 201 7 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak, tel. 0598 - 65 22 22.

Beroep

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkening). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Veendam, 5 mei 2017