Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2017, 26369VergunningenOntwerpbesluit gewijzigde vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het project “de bouw van een assemblagehal” aan de Oude Rhijnhofweg 16 (OLO-2834611) (NL.IMRO.0579.OVassemblagehORHW-ON01)

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft het voornemen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Rijnfront’. Op grond van artikel 3.10 Wabo in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage ligt.

 

Het verzoek om omgevingsvergunning heeft betrekking op een noodzakelijke verschuiving van een meter van het pand in zuidoostelijke richting. Voor de bouw van het pand is op 22 februari 2017 vergunning verleend. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. De ingediende stukken hebben slechts betrekking op de gevolgen van de verschuiving van een meter.

 

Als gevolg van de verschuiving wijzigt alleen de situatietekening. Door middel van een aanvullende notitie is bovendien onderbouwd dat als gevolg van de verschuiving van het gebouw er nog steeds sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

 

De overige stukken met betrekking tot dit gebouw zijn raadpleegbaar bij de publicatie van de op 22 februari 2017 verleende vergunning. 

 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (in dit geval het aanvraagformulier, het ontwerpbesluit, de gewijzigde situatietekening, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing) liggen met ingang van donderdag 11 mei tot en met woensdag 21 juni 2017, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur, ter inzage bij de welkomstbalie in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

 

Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Oegstgeest.

 

De kennisgeving van de ter inzagelegging staat ook op ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0579.OVassemblagehORHW-ON01.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14071.

 

Gedurende de ter inzagetermijn kan een ieder een zienswijze indienen betreffende dit ontwerpbesluit. Een zienswijze dient te zien op de gevolgen van de verschuiving van het gebouw. Er kan een afspraak worden gemaakt voor het indienen van een mondelinge zienswijze of de zienswijze kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan burgemeester en wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG OEGSTGEEST onder vermelding van zaaknummer: Z-17-102089.

 

Vermeld altijd uw naam en adresgegevens; anonieme zienswijzen kunnen wij niet in behandeling nemen.