Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2017, 26319Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN‘BUITENGEBIED 2010, HERZIENING 2016’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, herziening 2016’ heeft vastgesteld op 3 april 2017. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

De aanleiding van deze herziening is de volgende:

• vertaling van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state inzake het bestemmingsplan Buitengebied 2010;

• verwerking van de Verordening ruimte 2014

• verwerking van een aantal kleine correcties;

• verwerking van een aantal concreet onderbouwde initiatieven.

Naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en ambtelijke wijzigingen is het plan op diverse punten gewijzigd. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het besluit tot vaststelling.

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 10 mei 2017 tot en met dinsdag 20 juni 2017. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2016-VA01.

Gedurende de voornoemde (beroeps)termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 9 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Cuijk