Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 26287VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo BAR-organisatie

Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie ten behoeve van het laden elektrische voertuigen aan de Catharinapolder te Barendrecht.

Besluitnummer: 2017-22

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overweg en en m otiveren :

Bewoner van de Adrianapolder 9, heeft de firma Allego verzocht om een oplaadpunt ten behoeve van een elektrische auto te plaatsen aan de Catharinapolder.

Het is voor de aanvrager niet mogelijk om op eigen grond een oplaadpunt te realiseren. Daarnaast is er in de nabije omgeving geen oplaadpaal aanwezig om in de behoefte te worden voorzien.

Op basis van het duurzaamheidsbeleid stimuleert de gemeente Barendrecht het gebruik van elektrische voertuigen.

Uit het oogpunt van bovengenoemde argumenten is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om twee parkeerplaatsen aan de Catharinapolder (RD coördinaten 51.84608005817655 en 4.5267146708441714) in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen.

Gelet op :

Overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde weg is een openbare weg, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het Uitvoeringsbesluit;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:

het inrichten van een parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen door:

1)Het plaatsen van bord E8 ( parkeren voertuigen van de aangegeven categorie) met onderbord, alleen laden elektrische voertuigen, conform bijlage 1 van het RVV 1990.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Voorts:

 • de verkeersmaatregelen zijn verwerkt op de gewaarmerkte bijlagetekening nummer B-VR-12-003;

 • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd;

 • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;

Aldus besloten te Barendrecht, 2 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Namens deze,

Mevrouw E. den Outer Domeindirecteur Ruimte

MEDEDELINGEN

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule

Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening).