Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 26252VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het instellen van tijdelijke verkeersbesluiten in verband met bouwprojecten voor Kop Zuidas te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-17-56787

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de komende jaren veel bouwactiviteiten staan gepland in Kop Zuidas;

dat de Gaasterlandstraat voor de bouw van de kavels naar het zuiden wordt verlegd;

dat de entree van het gebied Kop Zuidas reeds een 30km-zone en parkeerverbod zone is;

dat ten zuiden van de Gaasterlandstraat een aansluiting op het bestaande fietspad van het Rozenoordpad is gerealiseerd;

dat door de bouwactiviteiten er veel bouwverkeer zal plaatsvinden;

dat hierdoor meer overlast in de omgeving kan ontstaan door (eventueel) wachtend bouwverkeer op de rijweg;

dat om de straat leefbaar en begaanbaar te houden voor het overige verkeer, er verkeersbesluiten genomen worden voor de plaatsing van borden, voor het vergroten van de duidelijkheid voor de weggebruiker voor deze tijdelijke situatie;

dat dit ook duidelijk is voor de handhavers;

dat er daarom verscheidene tijdelijke besluiten worden genomen voor de bebording, zie hieronder bij de besluiten en de bijbehorende tekening;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

1.door het plaatsen van verkeersborden conform model B6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg”

te plaatsen op de volgende locatie: het bouwverkeer komende vanuit kavel C2 en het bouwverkeer van OV-SAAL moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de kruising met de Gelrestraat/Gaasterlandstraat .

 

2.door het plaatsen van verkeersborden conform model B7 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Stop, verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg”

te plaatsen op de volgende locatie: het bouwverkeer komende vanuit de kavels G1 en G2 moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de Gelrestraat

 

3a.door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan”

te plaatsen op de volgende locatie: Gelrestraat, tussen de Zuidelijke Wandelweg en de Gaasterlandstraat

 

b.door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan”

te plaatsen op de volgende locatie: Gaasterlandstraat, tussen de Gelrestraat en de Zuidelijke Wandelweg

 

4.door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan”

te plaatsen op de volgende locatie: Rozenoordpad, het daartoe speciaal aangelegde weggedeelte ten zuiden van de kruising met de Gelrestraat/Gaasterlandstraat

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte