Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 26249Ruimtelijke plannenBesluit omgevingsvergunningLaag Nieuwkoop 30 in Kockengen en besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 4 mei tot en met woensdag 14 juni 2017 het besluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30 te Kockengen en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage ligt.

Inhoud

Op de locatie Laag Nieuwkoop 30 te Kockengen, ook bekend als ‘Baron van Nagel Hoeve’, wordt een biologische melkveehouderij geëxploiteerd. Met deze omgevingsvergunning worden in de bestaande stal grenzend aan de bedrijfswoning vier woningen ten behoeve van eenzame ouderen gerealiseerd. Omdat het geluidsniveau op de gevels van de vier woningen, vanwege het spoorwegverkeer op het traject Woerden-Breukelen, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh maakt het college gebruik van de in de Wgh genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Daartoe is het Besluit hogere waarden Wgh opgesteld.

Inzien

Het besluit (NL.IMRO.1904.OVLgNieuwkoop30KKG-VG01) is vanaf donderdag 4 mei 2017 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbende die zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren hebben gebracht kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken met ingang van de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;

  • uw volledige naam- en adresgegevens;uw handtekening;

  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden

of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning als