Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 26118Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/114221, houdende wijziging van de Regeling beperkingen coderingen rijbevoegdheid in verband met rectificatie van Richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs en de rectificatie van Richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de rectificatie van Richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU 2017 L 81/20), de Rectificatie van Richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU 2017 L 89/18) en artikel 118, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Punt 96 van de bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid komt te luiden:

  • 96. Voertuigen van categorie B met een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, waarbij de toegestane maximummassa van het samenstel hoger ligt dan 3 500 kg, maar ten hoogste 4 250 kg bedraagt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Gebleken is dat in de Nederlandse vertaling van zowel richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU L 321/54) als richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU L 107/68) een fout is geslopen. De (juiste) Engelse tekst luidt in beide gevallen:

  • ‘96. Category B vehicles combined with a trailer with a maximum authorised mass exceeding 750 kg where the maximum authorised mass (MAM) of such combination exceeds 3.500 kg but does not exceed 4.250 kg’. De Nederlandse vertaling luidde: ‘96. Voertuigen van categorie B met een aanhangwagen met een toegestane maximale massa van ten hoogste 750 kg, waarbij de toegestane maximale massa van het samenstel hoger ligt dan 3500 kg, maar ten hoogste 4.250 kg bedraagt’.

In de rectificatie van bovenvermelde richtlijnen (PbEU 2017 L 81/20, respectievelijk L 89/18) is de onjuiste vertaling hersteld en is de passage ‘toegestane maximale massa van ten hoogste 750 kg’ vervangen door: toegestane maximum massa van meer dan 750 kg.

Bij de implementatie van richtlijn 2012/36/EU respectievelijk richtlijn 2015/653 is destijds de onjuiste vertaling in de bijlage bij de regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid overgenomen, dan wel gehandhaafd. Onderhavige regeling strekt tot correctie hiervan.

Administratieve lasten

De onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers of bedrijfsleven.

Advisering

De Dienst Wegverkeer (RDW) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben te kennen gegeven af te zien van het uitbrengen van een uitvoeringstoets. De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de organisaties, omdat in de praktijk al wordt uitgegaan van de nu officieel gecorrigeerde omschrijving van code 96.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Gebruik is gemaakt van de uitzonderingsgrond voor de vaste verandermomenten en de verplichting om de regeling twee maanden voor de inwerkingtreding te publiceren, omdat het reparatieregelgeving betreft.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus