Convenant versterken van belasting- en douanestelsels in ontwikkelingslanden

Op 8 maart 2017 is tussen de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Financiën een convenant inzake het programma ‘het versterken van belasting- en douanestelsels in ontwikkelingslanden’ tot stand gekomen.

Het convenant bevat afspraken over de samenwerking tussen partijen bij het aanbieden van technische assistentie op het terrein van belastingen en douane in ontwikkelingslanden. Het convenant is een vervolg op een eerder convenant dat, na verlenging, een looptijd had van 15 juli 2012 tot en met 31 december 2016.

Het Ministerie van Financiën is belast met de uitvoering van het programma. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking levert daartoe een financiële bijdrage en is mede betrokken bij de besluitvorming over de concrete activiteiten. Het convenant bevat voorts afspraken over monitoring, verslaglegging, evaluatie en over de oplossing van geschillen die mochten rijzen bij de uitvoering van de afspraken.

Het convenant is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking getreden en geldt tot en met 31 december 2019. Het convenant ligt gedurende dertig dagen na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin van de zakelijke inhoud van het convenant mededeling wordt gedaan, ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naar boven