Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2017, 25795Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning, ’s Heerenbergstraat en Jan Lutmanstraat in Schoonhoven.

Logo Krimpenerwaard

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 18 huurwoningen ter vervanging van 13 huurwoningen op het in voorbereiding zijnde adres ’s Heerenbergstraat 21 t/m 41 (oneven) en 43a t/m 43f en Jan Lutmanstraat 2 in Schoonhoven.

 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor eenieder met ingang van 10 mei 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 20 juni 2017) ter inzage op het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer K. Brandwijk van afdeling Vergunning, toezicht en handhaving (via telefoonnummer 14 0182). U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl.

 

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (een gemotiveerde reactie) over de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het maken van een afspraak voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving. Informatie dhr. K. Brandwijk, tel. 14 0182, email k.brandwijk@krimpenerwaard.nl. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en men belanghebbende is.

 

Stolwijk 10 mei 2017

Burgemeester en wethouders Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester