Bekendmaking Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen is vastgesteld.

Het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen bevat de toestemming om het deel van de Afsluitdijk direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever te versterken. Ter plaatse is een kruinverhoging met ongeveer 70 cm tot één meter nodig. Het plangebied van het rijksinpassingsplan grenst aan de Havendijk Den Oever. Voor de versterking van dit deel van de dijkring rond het voormalige eiland Wieringen is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een projectplan op grond van de Waterwet vastgesteld. Het plan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen betreft een aanvulling op het in januari 2016 vastgestelde Rijksinpassingsplan Afsluitdijk. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze aanvulling is de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijzen over het ontwerp-rijksinpassingsplan naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen van 19 januari tot en met 1 maart 2017 beroep instellen tegen het rijksinpassingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Adres:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • a) uw naam en adres;

  • b) de dagtekening;

  • c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en

  • d) opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak. Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.

Op het rijksinpassingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Waar kunt u de stukken inzien?

Van 18 januari tot en met 1 maart 2017 ligt het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage. U kunt de stukken inzien bij Aficom Accountants en Adviseurs, Haventerrein 3a, Den Oever. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Het rijksinpassingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.0000.IMip16AfsluitdijkW-3000 is tevens digitaal te raadplegen via de websites www.platformparticipatie.nl/afsluitdijk en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar vindt u meer informatie?

Op www.deafsluitdijk.nl en www.rijkswaterstaat.nl/projectafsluitdijk vindt u meer informatie over het project Afsluitdijk. Daarnaast kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002 (gratis). Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Naar boven