Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenStaatscourant 2017, 25467VerkeersbesluitenVerkeersbesluit werkzaamheden fietspad langs de Groesbeekseweg in Malden

Logo Heumen

 

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit van 26 oktober 2010, is het hoofd van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Heumen.

Overwegende,

dat de gemeente Heumen zoals is opgenomen in het “Fietsplan Heumen” een actief fietsbeleid voert waarin wordt gestreefd naar een toename van het fietsgebruik;

dat met het creëren van directe en comfortabele fietsverbindingen aantrekkelijker fietsvoorzieningen ontstaan;

dat dit moet resulteren in een toename van forenzenverkeer op de fiets;

dat bovendien het recreatieve fietsverkeer hiermee wordt gestimuleerd;

dat fietsers op de Groesbeekseweg, tussen de kruisingen met de Bosweg en de Randwijksingel, alleen de Groesbeekseweg kunnen oversteken ter hoogte van de kruising met de Larikshof;

dat op de kruising Groesbeekseweg – Bosweg een fietsoversteek wordt gerealiseerd waar fietsers voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer op de Groesbeekseweg;

dat het hierdoor tevens mogelijk is om ook fietsers in de richting van Groesbeek v.v. voorrang te laten hebben;

dat daarom het fietspad dat aan de noordzijde van de Groesbeekseweg ligt, tussen de kruising met de Bosweg en de Randwijksingel, wordt verbreed tot een breedte van 3,00 meter;

dat deze breedte voldoet aan de richtlijn van het CROW om veilig fietsverkeer in twee richtingen toe te staan;

dat het daardoor mogelijk is het fietsen in twee richtingen op het fietspad te formaliseren aan de noordzijde van de Groesbeekseweg, tussen de kruising met de Bosweg en de Randwijksingel;

dat het voor een comfortabele fietsroute wenselijk is om op de kruising Randwijksingel – Groesbeekseweg fietsers op de noordelijke fietsoversteek voorrang te geven op het autoverkeer;

dat daarmee de verbinding tussen de bebouwde kom van Malden en Groesbeek en de nog te realiseren snelfietsverbinding Cuijk – Mook – Nijmegen, welke via de Bosweg loopt aantrekkelijker wordt;

dat krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers op de weg;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Heumen tot het besluit gekomen om:

 

 • 1.

  Tweerichting fietsverkeer in te stellen op het noordelijke fietspad van de Groesbeekseweg tussen de kruisingen met de Bosweg en de Randwijksingel door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 “verplicht fietspad” en OB505 “onderbord pijlen twee richtingen” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform de “Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens” op de volgende locaties:

   

  • a.

   Langs het betreffende fietspad direct ten westen van de kruising met de Bosweg;

  • b.

   Langs het betreffende fietspad ter hoogte van de aansluiting met de Larikshof;

  • c.

   Langs het betreffende fietspad 100 meter ten westen van de kruising met de Larikshof;

   d. Langs het betreffende fietspad direct ten oosten van de kruising met de Randwijksingel.

 • 2.

  Op de noordelijke aansluiting van de kruising Randwijksingel - Groesbeekseweg de voorrang aan te passen en fietsers voortaan voorrang te geven op het kruisende gemotoriseerde verkeer, door verplaatsing van verkeersborden conform model B06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform de “Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens”

 •  

Malden april 2017

burgemeester en wethouders van Heumen

Namens deze,

W.F.J.P. Elemans

hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.