Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 25376OverigBekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Spijksesteeg 2a” te Spijk, gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaal in zijn vergadering van 13 april 2017 het bestemmingsplan ‘Spijksesteeg 2a’ te Spijk met als planidentificatienummer NL.IMRO.0733.BpSpkSpijksestee2aVA01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Toelichting

 

Aan de Spijksesteeg 2A in Spijk, gemeente Lingewaal, is een marinelifebedrijf gevestigd. Dit bedrijf is leverancier van marinelife en levert aan aquariumwinkels en andere (openbare) aquaria. Het bedrijf heeft, door de toenemende vraag, behoefte aan uitbreiding van de bestaande bedrijfslocatie. Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet daarom in een uitbreiding van het bestaande bedrijf op de genoemde locatie.

 

Ter inzage

 

Vanaf  4 mei 2017 ligt dit bestemmingsplan gedurende zes weken (tot en met 14 juni 2017) voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via 0345 – 63 40 00. Het plan staat ook op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen  en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen dit besluit een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend schriftelijk beroepschrift ingediend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage door:

 

  • -

    belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend.

     

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht  tot de gemeenteraad te wenden.

     

Inwerkingtreding

 

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.