Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecStaatscourant 2017, 2527VergunningenWijzigingsplan Anna Blamanweg 1 tot en met 7

Logo Stede Broec

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 18 november 2016 het wijzigingsplan Anna Blamanweg 1,3,5 en 7 gewijzigd is vastgesteld.

 

Wijzigingsplan

Deze wijziging is nodig om medewerking te kunnen verlenen aan de bouw van vier vrijstaande woningen op de percelen Anna Blamanweg 1, 3, 5 en 7 te Grootebroek.

 

Gewijzigde vaststelling

Het wijzigingsplan is ten opzichte van het eerder ter inzage gelegen ontwerp-wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Het wijzigingsplan is gedurende deze periode digitaal raadpleegbaar via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tegen de wijzigingen die bij vaststelling in het wijzigingsplan zijn aangebracht, kan door alle belanghebbenden beroep worden aangetekend.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening).

 

Contact

Voor het inzien van de papieren versie van het wijzigingsplan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte (telefoon 0228- 510111).