Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2017, 25267Verkeersbesluiten2017-04-28Waterlinieweg, Zuid en Oost, Autoweg en Geslotenverklaring, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

Kenmerk: 4304267

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

door het groot onderhoud de Waterlinieweg een meer stedelijke uitstraling krijgt en de snelweg uitstraling verdwijnt en hierbij past het bord “Autoweg” niet. Echter gezien het snelheidsregime van 70 km per uur, is het wel noodzakelijk om een geslotenverklaring middels C9 vast te stellen;

dat de belangen als volgt zijn afgewogen:

functioneel verandert dit besluit het gebruik van de weg niet en worden er geen belangen geschaad. De maatregel valt samen met het verwijderen van de komborden (de weg ligt binnen de bebouwde kom) en de vluchtstroken worden grotendeels ingericht als busbaan;

dat

de korpschef van politie in de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

B esluiten:

met ingang van 3 mei 2017 in de hierna volgende straten de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Zuid en Oost

Waterlinieweg (gehele weg tussen plein Laagraven (A12) en Berekuil)

Intrekken: Autoweg (G3)

Vaststellen: Geslotenverklaring voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur en brommobielen alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen (C9)

Utrecht, 28 april 2017

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

R. Bijen

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Gepubliceerd op 2 mei 2017 in de Staatscourant.

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.