Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 25213VerkeersbesluitenRijkswaterstaat Midden-Nederland

Logo Rijkswaterstaat - Dienst Utrecht

Kenmerk

RWS-2017/18540

Datum

26 april 2017

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

1.AANVRAAG

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Parkway 6 Construction V.O.F. het project ’Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere’ uit.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft van Parkway 6 Construction V.O.F., Postbus 1347, 2130 EK te Hoofddorp, een aanvraag ontvangen voor een besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994 voor het tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid op de Rijksweg 6 (A6) Li en Re tussen km 49,5 en km 63,1 en op de Rijksweg 27 (A27) Li en Re tussen km 117,6 en 117,8 gedurende de wegwerkzaamheden tot uiterlijk 31 december 2022.

In het kader van de ’Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere’ worden op het genoemde traject werkzaamheden uitgevoerd. Uitgangspunt van het tijdelijke snelheidsbeleid is dat door het invoeren van een algemene snelheidsverlaging een groot aantal tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals tijdelijke en afwisselende snelheidsbeperkingen, geplaatst moeten worden, doet voorkomen.

2. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

In de Wegenverkeerswet zijn onder andere regels opgenomen voor de veiligheid op de weg. Op grond van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Aangezien het hier een weggedeelte betreft dat in beheer is bij het Rijk ben ik bevoegd op grond van artikel 18, eerste lid, onder a , van de Wegenverkeerswet 1994, dit verkeersbesluit te nemen.

3.BELANGENAFWEGING EN MOTIVERING

Om het aantal ongevallen terug te dringen en een eenduidigheid in het snelheidsregime te handhaven wordt de snelheid op Rijksweg 6 (A6) Li en Re tussen km 49,5 en km 63,1 en op de Rijksweg 27 (A27) Li en Re tussen km 117,6 en 117,8 tijdelijk teruggebracht naar 100 kilometer per uur.

Het verlagen van de snelheid geeft de weggebruiker meer tijd om te anticiperen op (on)verwachte situaties.

In het kader van de werkzaamheden, die onderdeel uitmaken van de ’Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere’ worden op het genoemde traject in de periode tot uiterlijk 31 december 2022 werkzaamheden uitgevoerd. Uitgangspunt van het tijdelijke snelheidsbeleid is dat door het invoeren van een algemene snelheidsverlaging een groot aantal tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst moeten worden, doet voorkomen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond gaat de wegindeling, zoals is vastgesteld in het Tracébesluit, gelden.

Bij de afweging van de belangen die samenhangen met het nemen van dit besluit, heb ik de mogelijke invloed van de maatregel op aspecten geluid, ecologie en luchtkwaliteit betrokken op basis van een gevoeligheidsanalyse.

Verkeersveiligheid

De verwachting is dat de geïntroduceerde snelheidsverlaging tot gevolg heeft dat er minder ongevallen gebeuren op de betrokken locaties.

De maatregel om de snelheid rondom wegwerkzaamheden tijdelijk te verlagen wordt vaker toegepast in dit soort situaties. De maatregel is daardoor herkenbaar en logisch voor de weggebruiker en zal daardoor naar verwachting geen nieuwe risico’s introduceren.

Luchtkwaliteit / Ecologie / Geluid

Een snelheidsverlaging naar 100 km/uur is positief voor de luchtkwaliteit door minder uitstoot van verontreinigende stoffen van het autoverkeer. De verlaging van de snelheid leidt tot een kleine afname van de geluidbelasting. De tijdelijke maatregel heeft geen effect op het gebied van ecologie.

4.PROCEDURE

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Dit besluit met bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant.

5.BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik om gedurende de wegwerkzaamheden tot uiterlijk 31 december 2022:

 • 1.

  Op Rijksweg 6 (A6) Li en Re tussen km 49,5 en km 63,1 de maximum snelheid te verlagen naar 100 km/uur (bord RVV A01-100);

 • 2.

  Op Rijksweg 27 (A27) Li en Re tussen km 117,6 en km 117,8 de maximum snelheid te verlagen naar 100 km/uur (bord RVV A01-100).

 •  

 •  

6. ONDERTEKENING

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

drs. R.M. Kok

BIJLAGE I MEDEDELINGEN

Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

 • Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

 • Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

 • Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

 • Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

 • Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

 • uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

BIJLAGE II SITUATIETEKENING SNELHEIDSVERLAGING