Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Rijnpark” Koudekerk aan den Rijn

Logo Alphen aan den Rijn

Burgemeester en wethouders van Alphen aan de Rijn maken ingevolge artikel 3:8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 15 december 2016 het bestemmingsplan “Rijnpark” in Koudekerk aan den Rijn gewijzigd heeft vastgesteld.

Het raadsbesluit tot vaststelling ligt samen met het bestemmingsplan en overige relevant zijnde stukken met ingang van donderdag 12 januari 2017 voor een periode van zes weken (tot en met woensdag 22 februari 2017) voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

Het plangebied voorziet in een nieuwe woningbouwontwikkeling van maximaal 273 woningen ten oosten van de kern Koudekerk aan den Rijn. Het gaat om het gebied tussen de huidige woonbebouwing aan de oostzijde tot het bedrijventerrein Hoogewaard. Naast de locatie van het toekomstige Rijnpark zijn ook de direct aangrenzende gronden (caravanstalling, kassen en bitumen-emulsiebedrijf) meegenomen in dit bestemmingsplan, omdat de bestemmingen van deze gronden van directe invloed zijn op het woon- en leefklimaat in Rijnpark.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

In het vastgestelde bestemmingsplan is een aantal wijzigingen aangebracht, zoals:

 • -

  de toelichting, regels en verbeelding zijn zodanig aangepast dat de woningbouwontwikkeling bij recht mogelijk wordt gemaakt in plaats van een uitwerkingsplicht;

 • -

  bijlage 2 van de regels (het stedenbouwkundig plan) is aangepast, waarin ook een tweede erftoegangsweg op de Hoogewaard is opgenomen;

 • -

  naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is een aantal aanpassingen doorgevoerd in plantoelichting en regels. Voor een volledig overzicht en een toelichting daarop, wordt verwezen naar de Nota beantwoording zienswijzen;

 • -

  als gevolg van voortschrijdend inzicht, een aantal gewijzigde beleidsdocumenten en enkele omissies is een aantal ondergeschikte tekstaanpassingen doorgevoerd in toelichting en regels, welke geen consequenties hebben op de uitgangspunten van het bestemmingsplan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt gedurende voornoemde termijn van tervisielegging op de volgende locaties ter inzage:

 • Informatiebalie van het gemeentehuis, gemeente Alpen aan de Rijn. Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn (voor actuele openingstijden; www.alphenaandenrijn.nl);

 • Het bestemmingsplan “Rijnpark” is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.alphenaandenrijn.nl;

 • Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, is tevens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak ID onder vermelding van NL.IMRO.0484.BPKR12Rijnpark-VA01.

Beroepsmogelijkheden en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet (tijdig) heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag.

Voorts kan een belanghebbende gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Op bovengenoemde besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing (art. 1.1 Chw jo. art. 3.1 Bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. De Crisis- en Herstelwet is raadpleegbaar op www.wetten.overheid.nl.

Alphen aan den Rijn, 11 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn

Naar boven