Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 2501Vergunningen

Watervergunning GeoComfort B.V. voor het lozen van vrijkomend grondwater op de Mercuriushaven, Rijkswaterstaat

BEKENDMAKING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Bij besluit van 9 januari 2017, nr. RWS-2017/244, is aan GeoComfort B.V. een vergunning verleend op grond van de Waterwet. Het betreft een vergunning voor het lozen van vrijkomend grondwater op de Mercuriushaven afkomstig van het onderhoud van een bodemenergiesysteem aan de Danzigerkade 23D te Amsterdam.

Termijn van terinzagelegging

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter inzage bij:

  • a. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem, tijdens kantooruren, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen.

Voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunning­verlening: 06 – 29 62 03 40.

Inwerkingtreding besluit, bezwaar en voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking één dag na bekendmaking.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen bovenstaande vergunning door belanghebbenden gedurende de terinzagetermijn een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, per adres: RWS West-Nederland Noord, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening van het bezwaar;

  • de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van de beschikking;

  • een opgave van redenen waarom u zich met de beschikking niet kunt verenigen.

Indien tegen een besluit bezwaar is gemaakt, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient samen met een afschrift van het bezwaarschrift te worden gezonden naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het verzoek zijn woonplaats heeft. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, M. Nauta