Gemeente Steenbergen: vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’

Logo Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

dat de gemeenteraad op 15 december 2016 het bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’ (NL.IMRO.0851.dtlBPdinteloord-v001) gewijzigd heeft vastgesteld en dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn beschreven in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ en zijn verwerkt in het vastgesteld bestemmingsplan.

 

dat het bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’ raadpleegbaar is op:

 • a.

  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;

 • b.

  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

dat binnen 6 weken beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;

 • b.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;

 • c.

  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

 

Steenbergen, 4 januari 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

 

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling

Naar boven