Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 24980VergunningenBeschikking hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Wim Boonsstraat

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg heeft op 11 april 2017 overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) voor het bestemmingsplan Wim Boonsstraat hogere waarden vastgesteld als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Rijksweg A59 en de Heemraadsingel.

 

Aanleiding en inhoud 

De beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder heeft betrekking op de situatie waarbij in het gebied ten zuidwesten van de Heemraadsingel en ten noorden van de Bergenstraat-Kerkstraat de ontwikkeling van 61 woningen mogelijk gemaakt, beter bekend als de ontwikkeling Wim Boonsstraat. Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het verlenen van de hogere waarden noodzakelijk.

 

Communicatie

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van maandag 1 mei 2017 tot en met zondag 11 juni 2017 inzien via zoek.officielebekendmakingen.nl of in de Gemeentewinkel, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt hiervoor een afspraak maken via onze website, telefonisch of aan de balie.

 

Beroep

Tegen de beschikking van het college tot het vaststellen van hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden gedurende de hierboven genoemde inzagetermijn schriftelijk beroep instellen. Als u uw zienswijze over de ontwerpbeschikking hogere waarde op tijd aan het college kenbaar heeft gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunt u van 1 mei tot en met 11 juni 2017 beroep instellen.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

 

Het instellen van beroep schort de werking het besluit hogere waarden niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.