Vastgesteld wijzigingsplan "Tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Achtmaalseweg 118".

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan “Tweede herziening Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Achtmaalseweg 118″ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

Het plangebied van het wijzigingsplan omvat een klein gedeelte van het geldende bestemmingsplan ‘tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ’"Agrarisch – Agrarisch bedrijf" met de functieaanduiding "intensieve veehouderij". Verzocht is de functieaanduiding "intensieve veehouderij" te verwijderen, de functieaanduiding "bomenteelt" toe te voegen en het bouwvlak te vergroten. Tijdens de terinzagelegging van zes weken zijn tegen het ontwerpwijzigingsplan zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 4 mei 2017 tot en met 14 juni 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het wijzigingsplan is het juridisch bindende plan. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeentelijke website.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 14 juni 2017, kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven