Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2017, 24576OverigProvincie Overijssel, inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Overijssel 2017.

Logo Overijssel

Besluit: Provinciale Staten

Kenmerk: PS/2017/119

Inlichtingen bij: Mw. Willemijne Moes

Telefoon: 038 499 8115

E-mail: WS.Moes@overijssel.nl

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat:

Provinciale Staten van Overijssel in hun vergadering van 12 april 2017 de ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ gewijzigd hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

De Omgevingsverordening is een vertaling van de Omgevingsvisie in bindende (instructie)regels voor derden.

De ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ is conform de artikelen 1.2.1. tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Het vastgestelde plan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer

NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01.

Rechtstreekse link naar het plan:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01

Ook is deze herziening gepubliceerd op www.omgevingsvisie.nl.

Gedeputeerde Staten voornoemd.