Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2017, 244Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone

Logo Utrecht

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2016 heeft besloten:

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON-VA01;

2. te bepalen dat het ter plaatse van VBB_Besluitvlak - 1 en VBB_Besluitvlak - 2 verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen;

3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken indien en voor zover er geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan, er geen verslechtering van het woon-en leefklimaat ontstaat en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

4. te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 1, 2 en 3, in werking treedt daags na bekendmaking.

 

Het voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone is in werking getreden op 5 januari 2017.

 

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende situatietekening liggen met ingang van 5 januari 2017 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

 

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende voorbereidingsbesluit.

 

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.