Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

Logo Noord-Holland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

Overwegende dat het vanwege de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond gewenst is om de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond, laatstelijk gewijzigd per 1 april 2016, te wijzigen;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Gelet op de toestemming van de raden van Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en provinciale staten van Noord-Holland;

 

besluiten :

ARTIKEL I

In te stemmen met de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

ARTIKEL II

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond te wijzigen zoals is aangegeven in de bij dit besluit behorende Bijlage 1: wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de wijziging via de aangewezen procedure is bekendgemaakt.

 

 

Haarlem, april 2017.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

 

 

J.W. Remkes, voorzitter R. M. Bergkamp, provinciesecretaris

Naar boven