Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2017, 23789OverigReserveren van parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen in kernen van de gemeente Mill en Sint Hubert

Logo Mill en Sint Hubert

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MILL EN SINT HUBERT,

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een

verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat op wordt gewijzigd,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,

OVERWEGENDE:

 • Dat de gemeente Mill en Sint Hubert een collegebesluit heeft genomen om deel te nemen aan de provinciale aanpak ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’;

 • Dat namens de deelnemende gemeenten de provincie, middels een Europese aanbesteding, een concessie in de markt heeft gezet voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen in de openbare ruimte in Brabant;

 • Dat de combinatie Nuon-Heijmans de aanbesteding heeft gewonnen en in opdracht van de provincie Noord-Brabant 2.480 publieke laadpunten realiseert in verschillende gemeenten in Noord-Brabant en Limburg;

 • Dat gemeente Mill en Sint Hubert in aanmerking komt voor de plaatsing van een aantal laadpalen;

 • Dat er een aantal voorwaarden zijn gesteld voor de plaatsing van de locaties van laadpalen om zodoende de laadpalen op een juiste manier te verdelen over de gemeenten;

 • Dat dit betekent dat in de gemeente Mill en Sint Hubert de dorpen Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord in aanmerking komen voor het realiseren van laadpalen;

 • Dat per genoemde kern er één laadpaal gerealiseerd wordt waarbij per laadpaal 2 mogelijkheden zijn om op te laden;

 • Dat dit betekent dat er per laadpaal 2 parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden t.a.v. de laadpaal;

 • Dat er t.a.v. de locatiekeuze gekeken is naar de vraag naar oplaadpunten én/óf strategische locaties in een kern (centraal gelegen / toegankelijk voor bewoners en bezoekers);

 • Dat er voor de kernen Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord respectievelijk gekozen is voor de locaties Domenicanenstraat, Schoolstraat, Kerkpad en St. Josephplein;

 • Dat op deze locaties een oplaadpunt wordt ingericht waardoor er twee ‘normale’ parkeervakken verloren gaan in de openbare ruimte;

 • Dat deze parkeerplaatsen uitsluitend als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen worden ingericht en men hier dus alleen mag parkeren als men de auto oplaadt;

 • Dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de  Wegenverkeerswet 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

 • Dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;

 • Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

BESLUITEN:

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

 • I.

  Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Domenicanenstraat te Langenboom, door het plaatsen van een oplaadpaal en door het plaatsen van verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (geldend voor twee parkeerplaatsen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

 • II.

  Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Schoolstraat te Mill, door het plaatsen van een oplaadpaal en door het plaatsen van verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (geldend voor twee parkeerplaatsen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

 • III.

  Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen in het Kerkpad te Sint Hubert, door het plaatsen van een oplaadpaal en door het plaatsen van verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (geldend voor twee parkeerplaatsen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

 • IV.

  Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen op het St. Josephplein te Wilbertoord, door het plaatsen van een oplaadpaal en door het plaatsen van verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) met het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (geldend voor twee parkeerplaatsen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

Martijn Jansen

Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud

 

MEDEDELINGEN:

Bezwaar Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u binnen een termijn van zes weken na het publiceren van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift dient de datum te bevatten en dient te zijn ondertekend. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en uw adres bevatten, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden waarom u het er niet mee eens bent. Het correspondentieadres is: College van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert. Postadres: Postbus 7 5360 AA Grave.

Wij maken u erop attent dat door het indienen van een bezwaarschrift dit besluit niet wordt geschorst! Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Hierover kunt u meer informatie lezen op de genoemde site, en op www.digid.nl.