Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleStaatscourant 2017, 23769Ruimtelijke plannenOngewijzigde vaststelling bestemmingsplan "campingboerderij Breehees (Goirle)"

Logo Goirle

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 april 2017 het bestemmingsplan "campingboerderij Breehees" (NL.IMRO.0785.BP2016004Breehees-vg01) ongewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Doel en ligging van het plan

Het plan voorziet in de doorontwikkeling van de huidige campingboerderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie I, nummers 0016 en 0017 plaatselijk bekend als Breehees 6 te Goirle. Voor de exacte omvang en ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart).

Ter inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van donderdag 11 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in de hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke site www.goirle.nl (onder bestemmings- en wijzigingsplannen/vastgesteld) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan met ingang van 12 mei 2017 gedurende zes weken (tot en met 22 juni 2017) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag door:

  • a.

    belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerp-bestemmingsplan;

  • b.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp-bestemmingsplan;

  • c.

    belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp-bestemmingsplan, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Een belanghebbende kan met ingang van 12 mei 2017 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Goirle, 11 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

de secretaris, de burgemeester,

ing. J.M. Tromp. M. van Stappershoef