Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 23758VerkeersbesluitenBij17-184

Logo Heerhugowaard

Verkeersbesluit

Datum: 20 april 2017

Onderwerp: verkeersbesluit voor 60 km/u zone Smuigelweg / Hogebrugweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en is het gewenst om de Smuigelweg en Hogebrugweg, tussen de gemeentegrens en de kruising met de(oude) Provincialeweg aan te passen. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • a)

  Het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u, door middel van plaatsing van bord en A1 en A2 (60) zone. De weg wordt opgenomen in de al geldende 60 km/u zones op de Waarddijk. De huidige zonegrenzen vervallen en worden vervangen door een nieuwe zonegrens ten noorden van de kruising met de Provincialeweg.

 • b)

  Het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Smuigelweg- Hogebrugweg – Waarddijk, doorplaatsing van de borden B6 vanaf de zijrichtingen en B3 op de Smuigelweg en Hogebrugweg

 • c)

  Het aanpassen van het fietspad langs de Hogebrugweg naar een verplicht fietspad aangegeven met bord G11. Op de Hogebrugweg rijdt de bromfiets zodoende voortaan op de rijbaan. Op de kruising met de Waarddijk zal de overgang voor de bromfiets komen te liggen en die wordt gemarkeerd met de borden D103 en D104.

 • d)

  Het intrekken van het breedte- en aslastbeperking op de Waarddijk richting het westen

Met het bovenstaande wordt beoogd de Smuigelweg en Hogebrugweg in te richten als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom.

De Uitvoeringsvoorschriften BABW, hoofdstuk II, paragraaf 4 stellen het volgende over de plaatsing van bord A1 (60)

“Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • I.

  iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;

 • II.

  om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;

 • III.

  met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:

  • a.

   plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken;

  • b.

   kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;

  • c.

   kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;

- de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk herkenbaar;

- indien de overgang naar een hogere maximumsnelheid binnen 20 meter van een kruisende weg ligt, dan is de voorrang geregeld door middel van verkeerstekens of een in- en uitritconstructie, tenzij de kruisende weg geschikt is om in het betrokken gebied opgenomen te worden.”

De weg voldoet door zijn inrichting al aan deze eisen. In tegenstelling tot de aanbeveling om de voorrang op kruisingen binnen 60 km/u gebieden niet te regelen, wordt de kruising met de Waarddijk ingericht al een voorrangskruising. De redenen daarvoor zijn:

 • De kruising is vanouds een voorrangskruising. De Waarddijk richting het oosten sloot tot voor enige jaren aan als een onverharde weg. Het inrichten van de kruising als een gelijkwaardige kruising zal niet passen binnen het verwachtingspatroon van veel weggebruikers en zal een periode van gewenning vragen, waarbij gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

 • het zicht op de kruising, komend uit de richting Waarland is beperkt door de bocht voor de kruising, zeker het verkeer komend van rechts is slecht te zien.

 • De aanwezigheid van een parallel fietspad in twee richtingen zou zorgen voor een verwarrende situatie bij deze kruising indien deze als gelijkwaardig zou worden vormgegeven.

In overleg met de gemeente Schagen, zal het begin van de 60 km/u zone worden gelegd bij het verlaten van de komgrens van Waarland. Ook zal in het vervolgtracé in de gemeente Schagen de bromfiets naar de rijbaan worden gebracht.

De breedte- en aslastbeperking op de Waarddijk wordt sinds aanpassing van deze weg niet langer meer nodig geacht.

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef met een vertegenwoordiger van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.

Belangenafweging ( Awb -procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

I. De Smuigelweg en Hogebrugweg op te nemen in de 60 km/u zone

II. Op de kruising van de Smuigelweg/Hogebrugweg met de Waarddijk een voorrangsregeling in te stellen

III. De Bromfiets over de Hogebrugweg op de rijbaan te laten rijden

IV. De breedte- en aslastbeperking op de Waarddijk in te trekken.

 

 

 

Bijlage 1 hoofdstuk hoofdstukken A Snelheid, B Voorrang, C geslotenverklaring en G Verkeersregels

Mededelingen 

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

  

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U stuurt dan binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

 

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • 1.

  Uw naam en adres

 • 2.

  Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

 • 3.

  De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

 • 4.

  De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft  

  Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

   

  U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

   

  Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

   

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.