Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2017, 23545VerkeersbesluitenGemeente Rheden-Verkeersbesluit-Arnhemsestraatweg Velp-rotonde-fietspaden-zebrapaden

Logo Rheden

RHD2017-VKB-072

Zaaknummer 579201

Burgemeester en wethouders van Rheden;

overwegen het volgende:

WETTELIJK KADER

Onze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 e.v. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het Mandaatbesluit Rheden 2015-2.

De Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan liggen binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 van Velp en zijn in beheer bij de gemeente Rheden.

De maatregel, zoals bedoeld in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994, heeft tot doel: het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er tijdens de procedure overleg geweest met de politie.

BELEIDSKADER

Voor het dorp Velp geldt het verkeerscirculatieplan Velp 2008 (VCP Velp).

Fietsplan 2016.

AANLEIDING

Op 19 april 2011 heeft de gemeenteraad van Rheden besloten tot het aanleggen van een rotonde op de kruising van de Arnhemsestraatweg-Daalhuizerweg-Nordlaan. De verkeerslichten worden hiermee opgeheven.

ARGUM ENTEN TEN AANZIEN VAN DIT BESLUIT

De Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp hebben de functie gebiedsontsluitingsweg. De maximumsnelheid is 50 km/h.

De Arnhemsestraatweg is een belangrijke verbinding voor het doorgaande verkeer tussen Arnhem en Velp. Aan de oostelijke zijde gaat de Arnhemsestraatweg over in de Hoofdstraat. Dat is het winkelhart van Velp. Over de Arnhemsestraatweg rijdt vracht- en lijnbusverkeer en een trolleylijn.

Het is op dit moment een van de drukste fietsroutes in de gemeente Rheden.

Ontwerpproces

De aanleg van de rotonde is een ingrijpende maatregel voor de omgeving. Daarom is besloten om de aanvoerwegen ook te renoveren. Voor alle vier wegvakken zijn ontwerpen gemaakt. Bewoners, bedrijven, bewonersverenigingen en belangenverenigingen zijn hier nauw bij betrokken geweest. Ook is gebruikgemaakt van de expertise van de Fietsersbond en externe adviseurs. De plannen zijn op inloopavonden aan de belanghebbenden gepresenteerd. In totaal zijn ca. 20 werkgroep-bijeenkomsten en 2 bewonersavonden geweest.

Fiets verkeer

De fietser krijgt in de nieuwe vormgeving meer ruimte. De fietsstroken langs de Arnhemsestraatweg worden verhoogde fietspaden. De plaats van de bromfiets is op de rijbaan.

Rotonde

De verkeerslichten op de kruising van de Arnhemsestraatweg-Daalhuizerweg en Nordlaan zijn aan vervanging toe. Zij worden niet vervangen. Hier wordt de rotonde gerealiseerd. Het verkeer op de rotonde heeft voorrang. Naast de rotonde worden voetgangersoversteekplaatsen in de vorm van zebrapaden aangelegd.

Parallelwegen

Op de parallelweg aan de zuidkant van de Arnhemsestraatweg ten westen van de Nordlaan is eenrichtingverkeer in oostelijke richting van kracht. De parallelweg is niet bestemd voor doorgaand verkeer. Om gebruik van de parallelweg te ontmoedigen worden op verschillende plaatsen fietspaden (doorsteekjes) aangelegd. Op deze plaatsen wordt het autoverkeer naar de hoofdrijbaan geleid. Over ca. 80 meter ten westen van de kruising met de Nordlaan is vanaf de rotonde fietsverkeer in twee richtingen toegestaan.

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ  De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

a de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 46,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 168,00 voor overige natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

en besluiten als volgt:

I Het opheffen van de verkeersregelinstallatie op de kruising van de Arnhemsestraatweg- Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp.

II Het instellen van een rotonde door plaatsing van de borden B6 en D1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

III Het aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen bij de rotonde door witte markering voor zebrapaden op het wegdek en plaatsing van borden L2 van het RVV1990.

IV Het instellen van fietspaden langs de rijbaan van de Arnhemsestraatweg en op delen van de parallelweg van de Arnhemsestraatweg. Dit bereiken wij door het plaatsen van borden

G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

V Het instellen van eenrichtingverkeer in oostelijke richting op de parallelweg van de Arnhemsestraatweg tussen de komgrens en de Nordlaan. Dit wordt aangegeven door de borden C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

De Steeg, 24 april 2017