Wijzigingsregeling gemeenschappelijke regeling Promen 2015

Logo Gouda

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

Overwegende dat:

met ingang van 1 januari 2005 op grond van de Gemeenschappelijke regeling Promen, het openbaar lichaam Promen is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

het noodzakelijk is de vigerende gemeenschappelijke regeling inhoudelijk en tekstueel te wijzigen in verband met:

 

- het wijzigen van de stemverhouding als gevolg van de samenvoeging van enkele deelnemende gemeenten,

- de inwerkingtreding van de Participatiewet en de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015;

- het wijzigen van de tenaamstelling van enkele gemeenten.

- de wens slagvaardiger te kunnen optreden zodat met inwerkingtreding van deze wijziging van de regeling alleen nog colleges van burgemeester en wethouders deelnemen;

- het schrappen van de bepaling waarmee de deelnemende raden hun regelgevende bevoegdheid hebben overgedragen als gevolg van het niet langer deelnemen van raden;

- het besluit van het algemeen bestuur tot het overgaan van een tweehoofdige naar een eenhoofdige directie van Promen en daarmee de wens tot het in de regeling vastleggen dat het Hoofd Financiën en Control gevraagd en ongevraagd rechtstreeks kan rapporteren en adviseren aan het Dagelijks Bestuur.

 

Gelet op de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

vast te stellen de volgende wijziging van de “Gemeenschappelijke regeling Promen”.

Artikel I

A

De aanhef komt te luiden als volgt:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

B

Artikel 1 komt te luiden als volgt:

Artikel 1

1.In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

ambtenaar: medewerker, aangesteld ingevolge de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

directeur: de eindverantwoordelijke ambtenaar van Promen;

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Promen: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

raad: de gemeenteraad van een gemeente waarvan het college deelneemt aan de regeling;

Raad van Advies: de Raad van Advies zoals bedoeld in artikel 18a van deze regeling;

regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

2.Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van een andere wet van toepassing worden verklaard, dient, waar in die artikelen wordt gesproken van gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders resp. burgemeester, daarvoor te worden gelezen: Promen, algemeen bestuur/dagelijks bestuur, resp. voorzitter.

C

Van artikel 4 komt lid 1 te luiden als volgt:

1.Promen heeft tot doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening, alsmede aan de voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a, van de Participatiewet.

D

Van artikel 5 komen de leden 1, 2, 3 en 5 te luiden als volgt:

1.Het algemeen bestuur bestaat uit 1 lid per deelnemend college dat door het college uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, wordt aangewezen. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een op gelijke wijze aangewezen plaatsvervanger.

2. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur geschiedt voor vier jaar en vindt plaats uiterlijk binnen drie maanden na de benoeming van het deelnemende college.

3. Een lid van het algemeen bestuur treedt af op het moment van het verlies van het lidmaatschap van het deelnemende college.

5. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter, alsmede de voorzitter van het college dat hen heeft aangewezen, op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

E

Artikel 7 komt te luiden als volgt:

Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur geeft het deelnemende college binnen een week kennis aan de voorzitter van Promen.

F

Van artikel 8 komt lid 2 te luiden als volgt:

2.Bij de uitoefening van deze bevoegdheden zijn de bij de Gemeentewet voor het college van een gemeente gestelde bepalingen zoveel mogelijk van toepassing.

G

Van artikel 11 komen de leden 1 en 2 te luiden als volgt:

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere leden, die gekozen worden door en uit het algemeen bestuur, waarbij het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur mag uitmaken.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bestaat in ieder geval uit de leden afkomstig uit Capelle aan den IJssel en Gouda, en voorts uit één of meer leden die gekozen worden uit de leden afkomstig uit de andere gemeenten. De leden mogen niet uit dezelfde gemeente afkomstig zijn.

H

Artikel 13 komt te luiden als volgt:

Het dagelijks bestuur van Promen heeft naast het uitoefenen van de door de Wet gemeenschappelijke regelingen toegekende bevoegdheden tot taak:

 • a.

  het toezicht op het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Promen;

 • b.

  het toezicht op het beheer en het onderhoud van alle werken, inrichtingen en eigendommen van Promen;

 • c.

  het houden van toezicht op al hetgeen Promen aangaat.

   

I

Van artikel 15 komt lid 1 te luiden als volgt:

1.Het algemeen bestuur wijst in zijn eerste vergadering in nieuwe samenstelling uit zijn midden de voorzitter aan.

J

Van artikel 16 komt lid 4 te vervallen.

K

Van artikel 19 wordt in lid 1, de eerste volzin, “de raden” vervangen door “de colleges”.

Het bepaalde in lid 1, onder d. komt te vervallen.

Onder vernummering van het bestaande lid 2 naar lid 3, wordt een lid 2 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

2.Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden.

Lid 3 komt te luiden als volgt:

3.Voor zover de besluiten bedoeld in lid 1. de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten brengt het dagelijks bestuur de beslissing van Gedeputeerde Staten ter kennis van de colleges.

L

Van artikel 20 komen de leden 1, 2 en 3 te luiden als volgt:

 • 1.

  Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden alle inlichtingen die door de raad worden gevraagd.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de (leden van) de raad van de gemeente waaruit hij afkomstig is alle inlichtingen die door de raad, of een of meer leden daarvan wordt gevraagd.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door het college van de gemeente waaruit hij afkomstig is ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.

lid 5 komt te vervallen.

M

Van artikel 21 komt lid 1 te luiden als volgt:

1.Het dagelijks bestuur en een of meer leden daarvan geven aan het algemeen bestuur, of aan een of meer leden daarvan, inlichtingen dan wel leggen verantwoording af.

N

Artikel 23 komt te luiden als volgt:

 • 1.

  Het dagelijks bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur.

 • 2.

  De directeur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.

O

Artikel 25 komt te luiden als volgt:

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bepaalt de verantwoordelijkheden en de positie van de directeur in een organisatiebesluit.

 • 2.

  Het Hoofd Financiën en Controlling kan gevraagd en ongevraagd rechtstreeks rapporteren en adviseren aan het Dagelijks Bestuur.

P

Artikel 26 komt te luiden als volgt:

Het dagelijks bestuur stelt de bezoldiging van de directeur en van de overige ambtenaren van Promen vast.

Q

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt “Algemeen directeur” vervangen door “directeur”.

Lid 2 komt te luiden als volgt:

2.Waar in deze regelingen wordt gesproken van college van burgemeester en wethouders, burgemeester resp. secretaris dient daarvoor te worden gelezen: dagelijks bestuur, voorzitter, resp. directeur. Waar in deze regelingen andere functionarissen worden genoemd met bevoegdheden tot regeling en uitvoering, dient

daarvoor te worden gelezen: directeur.

R

Van artikel 28a komen de leden 1 en 2 te luiden als volgt:

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt een regeling vast met betrekking tot het financieel beheer van het werkvoorzieningsschap Promen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde regeling wordt ter kennisneming toegezonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

S

Van artikel 29 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:

 • 2.

  De ontwerpbegroting wordt acht weken, voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden aan de raden.

 • 3.

  In de begroting wordt aangegeven de naar raming door elke deelnemend college voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage op basis van te werk te stellen personen.

Van artikel 30 komt lid 5 te luiden als volgt:

Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 29 lid 5, bij wijze van voorschot betaalde en het werkelijk verschuldigde vindt plaats terstond na de in artikel 19 lid 3 bedoelde mededeling van de goedkeuring van de rekening door Gedeputeerde Staten.

T

Artikel 30a komt te luiden als volgt:

De deelnemende colleges waarborgen de voldoening van rente, aflossing en kosten van door het werrkvoorzieningsschap Promen te sluiten vaste geldleningen, alsmede van gelden die Promen in de voorziening van behoefte aan kortlopende middelen zal opnemen, naar evenredigheid van het aantal op grond van de Wsw te werk gestelde personen woonachtig in de deelnemende gemeente conform art. 29 lid 4.

U

Van artikel 31 komt lid 1 te luiden als volgt:

1.Voordat over een geschil conform art. 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd, legt het algemeen bestuur of het college van een of meer deelnemende gemeenten het geschil voor aan de commissie van goede diensten.

V

Artikel 32 komt te luiden als volgt:

Toetreding door andere colleges vindt plaats indien:

 • a.

  de colleges van de betreffende gemeente daartoe strekkende besluiten nemen;

 • b.

  de regeling van de gevolgen van de toetreding wordt goedgekeurd door de colleges van tenminste tweederde deel van de deelnemende gemeenten;

 • c.

  Gedeputeerde Staten de toetredingsbesluiten goedkeuren.

W

Van artikel 33 komen de leden 1 en 4 te luiden als volgt:

 • 1.

  Een deelnemend college kan uit de regeling treden door toezending aan het algemeen bestuur van het daartoe strekkende besluit.

 • 4.

  Een uitgetreden college blijft voor de inwoners van de betrokken gemeente die op grond van de Wet sociale werkvoorziening zijn aangesteld in dienst van Promen de bijdrage verschuldigd bedoeld in art. 29, leden 3,4 en 5 respectievelijk art. 30 lid 5.

X

Artikel 34 komt te luiden als volgt:

 • 1.

  Zowel het algemeen bestuur, op voorstel van het dagelijks bestuur, als de deelnemende colleges kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen.

 • 2.

  De regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van tenminste tweederde deel van het aantal deelnemende colleges.

Y

Van artikel 35 komen de leden 1, 3 en 4 te luiden als volgt:

 • 1.

  De regeling wordt opgeheven indien tenminste tweederde deel van het aantal deelnemende colleges daartoe besluit.

 • 3.

  Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de deelnemende colleges gehoord, vastgesteld. Het behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

 • 4.

  Het liquidatieplan regelt de gevolgen voor het ambtelijk apparaat en voorziet in de verplichtingen van de deelnemende colleges tot deelneming in de financiële en personele gevolgen van de beëindiging van de regeling.

Artikel II

Binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling Promen dient de samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur in overeenstemming te worden gebracht met het bepaalde omtrent de samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur in de gemeenschappelijke regeling Promen, zoals die luidt na de wijziging.

Artikel III

 • 1.

  Deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling Promen treedt in werking per 1 januari 2016, of – indien dat op een latere datum is – op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2.

  De gemeente Gouda maakt de wijziging van de regeling bekend in de Staatscourant.

Naar boven