Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried

Logo Franekeradeel

Wij willen een besluit nemen over de volgende aanvraag (uitgebreide procedure):

Dongjumerweg 8, 8811HA Ried voor het bouwen van twee pluimveestallen (registratienummer: O-2016-0153)

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte 14 0517. Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U kunt deze aanvraag en de ontwerpvergunning bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt de vergunning bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Tussen 24 april 2017 en 4 juni 2017 liggen de volgende stukken voor u klaar:

- aanvraag omgevingsvergunning

- ontwerpbesluit

- stukken en informatie over de aanvraag en het ontwerpbesluit

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

U kunt tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit geen beroep instellen. Dat kan pas als wij hierover een besluit hebben genomen. U kunt alleen beroep instellen tegen het besluit als u uw mening heeft gegeven over het ontwerpbesluit. Wij moeten met uw reactie rekening houden als wij een besluit nemen over de aanvraag. U leest hierna hoe u uw mening kunt geven.

 

U kunt uw mening geven

Doet u dat vóór 5 juni 2017. U kunt op twee manieren reageren:

- in een brief

- in een gesprek

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. U heeft liever een gesprek? Dan kunt u bellen met de ambtenaar die de aanvraag behandelt 14 0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur). Met hem of haar kunt u een afspraak hiervoor maken.

Naar boven