Vaststelling bestemmingsplan Jan Apeldoornweg 4 in Bergen

Logo Bergen (NH)

Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) maken bekend dat de raad van Bergen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016 het bestemmingsplan Jan Apeldoornweg 4 heeft vastgesteld. (NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-C001)

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken ligt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van donderdag 19 januari 2017 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.

Inhoud

Het plangebied ligt in het bouwblok tussen de Van Blaaderenweg, de Jan Apeldoornweg en de Filarskiweg in Bergen. Het is nu ingericht als bedrijfsterrein voor een aannemersbedrijf. De bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt, waarna op de locatie 17 woningen worden gerealiseerd. Alle bebouwing wordt gerealiseerd in één of twee bouwlagen met een kap. Het bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar op werkdagen gedurende openingstijden en kan eveneens op donderdagavond tussen 17:00 uur en 20:00 uur worden ingezien. Tevens is het bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke website, www.bergen-nh.nl, of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken, gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek positief is beslist.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 072-888 0386

Bergen, 18 januari 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH).

 

Naar boven