Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 22784

Gepubliceerd op 21 april 2017 08:59Kernenergiewetvergunning verleend aan STSI Belgium te Zellik (België), Ministerie van Infrastructuur en Milieu

MEDEDELING

De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat op 13 april 2017 op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel onder a, van de Kernenergiewet een vergunning met kenmerk ANVS-2017/4432, is verleend aan STSI Belgium te Zellik (België) voor het over de weg of over het spoor of over zee binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen, het vervoeren op Nederlands grondgebied en het aansluitend over de weg of over het spoor of over zee buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen van onbestraalde splijtstoffen in de vorm van verrijkt uraniumhexafluoride (UF6) afkomstig van diverse ontvangers naar diverse afzenders.

Het verrijkte UF6 wordt door de ontvangers gebruikt voor de productie van brandstof voor kernreactoren.

Het materiaal wordt via Nederland doorgevoerd naar de plaats van bestemming.

De vergunning is geldig tot 13 april 2020.

Het besluit is op 14 april 2017 verzonden aan STSI Belgium.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, de datum, de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag ná de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan postbus.transportinfo@anvs.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl