Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 22669Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 april 2017, nr. DUO/OND-2017/9529 houdende wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017 in verband met het toevoegen en doen vervallen van een aantal codes in de Bijlage III

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2016–2017

Bijlage III van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel ‘vakcodetabel vmbo 2016/2017’ komt het onderdeel ‘decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken waarvoor individuele licentie van OCW vereist is’ te vervallen.

2. In de tabel ‘vakcodetabel vmbo 2016/2017’ wordt na het onderdeel ‘decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken ten behoeve van de pilotscholen’ een onderdeel ingevoegd, luidende:

decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken

ontwerp duurzame comfortwoning

ontwduurzcomfortwoning

docw

1228

1228

1228

aardbevingsbestendig bouwen

aardbevingsbestendigbouwen

abbb

1229

1229

1229

machinebouw verspanen (vervangt verspaningstechnieken 2)

machinebouwverspanen

mbvs

1331

1331

1331

modetechniek

modetechniek

mote

1719

1719

1719

internationale handel

internationalehandel

ihan

1720

1720

1720

geüniformeerde beroepen

geüniformeerdeberoepen

unib

1916

1916

1916

talentvak acteren, zang en dans

tazd

tazd

1917

1917

1917

dans-, acteer- en zangactiviteiten

daza

daza

1918

1918

1918

actief in de natuur

actiefindenatuur

actn

2021

2021

2021

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

wo bachelor in combinatie met educatieve minor

CROHO code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Sociale Geografie en Planologie

56838

 

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

 

Aarde en economie

50668

 

Bodem, Water, Atmosfeer1

56968

Wageningen University

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning2

56848

Wageningen University

Internationaal land- en waterbeheer3

50100

Wageningen University

Geografie, Planologie en Milieu

56947

Radboud Universiteit Nijmegen

Arabische Taal en Cultuur

56040

 

Leraar Arabisch

Biologie

56860

 

Leraar Biologie

Biomedische wetenschappen

56990

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht,

Universiteit van Amsterdam, Vrije

Universiteit Amsterdam, Radboud

Universiteit

Dierwetenschappen (leertraject onderwijsbevoegdheid Biologie)4

56849

Wageningen University

Plantenwetenschappen (leertraject onderwijs bevoegdheid Biologie)5

56835

Wageningen University

Afstudeerrichting Frans van de opleiding

Duitse Taal en Cultuur

56805

 

Leraar Duits

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Chinastudies

56818

 

Leraar Chinees

Economie

56401

 

Leraar Economie

Economie en bedrijfseconomie

50950

 

Bedrijfskunde

50645

 

Economie en beleid

50101

Wageningen University

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Economie en Bedrijfskunde

50905

Universiteit van Amsterdam

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Engelse Taal en Cultuur

56806

 

Leraar Engels

English Language and Culture

50290

Rijksuniversiteit Groningen

Afstudeerrichting Engels van de opleiding Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte

56081

 

Leraar Filosofie

Franse Taal en Cultuur

56808

 

Leraar Frans

Afstudeerrichting Frans van de opleiding

Romaanse Talen en Culturen

56074

 

Afstudeerrichting Frans van de opleiding

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Minorities & Multilingualism

56012

 

Leraar Fries

Geschiedenis

56034

 

Leraar Geschiedenis en

Staatsinrichting

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

 

Godgeleerdheid

56100

 

Leraar Godsdienst en

levensbeschouwing

Theologie

56109

 

Religiewetenschappen

50902

 

Islamitische Theologie

56120

 

Theologie (joint degree)

55004

Vrije Universiteit Amsterdam

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

 

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Informatica

56978

 

Leraar Informatica

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam;

Universiteit Utrecht

Electrical Engineering

56953

TU Delft;

TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Bedrijfsinformatietechnologie

56066

Creative Technology

50447

Universiteit Twente

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

 

Leraar Italiaans

Kunstgeschiedenis

56824

 

Leraar Kunstvakken-I en

Kunstvakken-II

Latijnse Taal en Cultuur

56816

 

Leraar Latijn en KCV

Oudheidkunde

56704

Vrije Universiteit Amsterdam

Sociologie

56601

 

Leraar Maatschappijleer

Politicologie

56606

 

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

 

Bestuurskunde

56627

 

European Public Administration

56654

Universiteit Twente

Bestuurs- en organisatiewetenschap

50007

 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

 

Communicatiewetenschap

56615

 

Economie en bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen; Universiteit

Utrecht; Erasmus Universiteit Rotterdam;

Vrije Universiteit Amsterdam; Radboud

Universiteit Nijmegen;Tilburg

University

Leraar Management en organisatie

Bedrijfskunde

50645

 

Bedrijfseconomie

50750

 

International Business

50019

 

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Technische Natuurkunde

56962

 

Leraar Natuurkunde

Natuur- en Sterrenkunde

56984

 

Medische natuurwetenschappen

50800

 

Electrical Engineering

56953

TU Delft

TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Science, Business and Innovation

50670

 

Biomedische Technologie

56226

TU Eindhoven; Universiteit Twente

Civiele Techniek

56952

TU Delft; Universiteit Twente

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Technische Aardwetenschappen

56959

 

Technische Informatica

56964

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

Industrieel Ontwerpen

56955

TU Delft; Universiteit Twente

     

Industrial Design

50441

TU Eindhoven

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Bodem, Water, Atmosfeer

56968

Wageningen University

Nanobiologie

55003

Tu Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Eindhoven

Bèta-gamma

50250

 

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Sterrenkunde

50205

Rijksuniversiteit Groningen

Natuurkunde

50206

Rijksuniversiteit Groningen

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

 

Leraar Nederlands

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Tilburg University, Open Universiteit

Communicatie en Informatiewetenschappen

56826

Tilburg University

Afstudeerrichting Russisch van de opleiding

56813

 

Leraar Russisch

Slavische Talen en Culturen

Scheikunde

56857

 

Leraar Scheikunde

Scheikundige Technologie

56960

 

Life Science and Technology

56286

 

Bèta-gamma

50250

 

Molecular Science and Technology

59308

 

Science, Business and Innovation

50670

 

Moleculaire levenswetenschappen

59304

 

Farmaceutische wetenschappen

56989

 

Farmacie

56157

Universiteit Utrecht

Medische natuurwetenschappen

50800

 

Biomedische Technologie

56226

TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

50207

Universiteit Leiden

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Spaanse Taal en Cultuur

56810

 

Leraar Spaans

Latijns-Amerikastudies

56052

 

Afstudeerrichting Spaans van de opleiding

56074

 

Romaanse Talen en Culturen

Afstudeerrichting Spaans van de opleiding

Europese Talen en Culturen

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Industrieel Ontwerpen

56955

TU Delft;

Universiteit Twente

Leraar Techniek

Industrial Design

50441

TU Eindhoven

Civiele Techniek

56952

TU Delft;

Universiteit Twente

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Werktuigbouwkunde

56966

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Bouwkunde

56951

TU Delft; TU Eindhoven

Electrical Engineering

56953

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Wiskunde

56980

 

Leraar Wiskunde

Technische Wiskunde

56965

 

Natuurkunde

50206

 

Sterrenkunde

50205

 

Econometrie en Operations Research

56833

Tilburg University

Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Technische Natuurkunde

56962

TU Delft; TU Eindhoven;

Universiteit Twente

Electrical Engineering

56953

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Informatica

56964

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

TU Delft

Civiele Techniek

56952

TU Delft;

Universiteit Twente

Maritieme Techniek

56957

TU Delft

Business Analytics

56856

Vrije Universiteit Amsterdam

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

1 Het onderdeel human geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

2 Het onderdeel human geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

3 Het onderdeel human geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

4 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de BSc-opleiding Dierwetenschappen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenswetenschappen van Wageningen University, en gericht op het voorbereiden van studenten op een baan als leerkracht in de Biologie.

5 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de BSc-opleiding Plantenwetenschappen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenswetenschappen van Wageningen University, en gericht op het voorbereiden van studenten op een baan als leerkracht in de Biologie.

Toelichting

De tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor wordt uitgebreid met de volgende opleidingen.

 • A. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft gevraagd de volgende bacheloropleidingen toe te voegen aan de verwantschapstabel:

  • WO bachelor Theologie (joint degree) (CROHO-code 55004) met de bevoegdheid:

   • Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

  • WO bachelor Science, Business and Innovation (CROHO-code 50670) met de bevoegdheden:

   • Leraar Natuurkunde

   • Leraar Scheikunde

  • WO bachelor Econometrie en Operationele Research (CROHO-code 56833) met de bevoegdheid:

   • Leraar Wiskunde

 • B. Universiteit Utrecht heeft gevraagd de WO bachelor Farmacie (CROHO-code 56157) toe te voegen aan de verwantschapstabel met de bevoegdheid:

  • Leraar Scheikunde.

 • C. De Universiteit van Amsterdam heeft gevraagd de volgende bacheloropleidingen toe te voegen aan de verwantschapstabel:

  • WO bachelor Bèta-gamma (CROHO-code 50250) met de bevoegdheden:

   • Leraar Natuurkunde

   • Leraar Scheikunde

   • Leraar Wiskunde

  • WO bachelor Future Planet Studies (CROHO-code 50425) met de bevoegdheid:

   • Leraar Aardrijkskunde

 • D. De Technische Universiteit Eindhoven heeft gevraagd de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde (CROHO-code 56994) en de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (CROHO-code 56226) toe te voegen aan de verwantschapstabel met de bevoegdheid:

  • Leraar Wiskunde.

Voor de bacheloropleiding Europese Talen en Culturen (CROHO-code 56124), Afstudeerrichtingen Frans/Duits/Spaans en Engels (met bevoegdheid: Leraar Frans/Duits/Spaans en Engels) van de Rijksuniversiteit Groningen is de tabel verduidelijkt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Vakcodetabel vmbo 2016–2017

Aan de vakcodetabel vmbo 2016–2017 is een aantal nieuwe decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken toegevoegd. Het vak machinebouw verspanen vervangt het vak verspaningstechnieken 2. Dit laatste vak kan daardoor komen te vervallen.

De resultaten van de leerlingen die verwerkt zijn onder de vakcode van verspaningstechnieken 2 kunnen overgezet worden naar de vakcode van machinebouw verspanen.

Aangezien deze regeling uitsluitend gaat over het bijstellen van coderingen en er geen informatieverplichtingen voor het bestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Inwerkingtreding

Een aantal nieuwe decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken wordt sinds dit schooljaar al aangeboden, maar was nog niet opgenomen in de Regeling codetabellen vo 2016–2017. Opname van deze vakken in deze regeling is nodig omdat scholen deze codes nodig hebben om de resultaten van de leerlingen te administreren en te komen tot een uitslagbepaling. Dit betreft de examenresultaten voor het schooljaar 2016–2017.

Omdat deze wijzigingen nog van toepassing zijn op het lopende schooljaar treedt deze regeling in werking na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 2016.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker