Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 22465Ruimtelijke plannenDefinitief besluit voor een projectomgevingsvergunning, Prinsessenweg 1 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Beroep stermijn : donderdag 20 april t/m donderdag 1 juni 2017

Prinsessenweg 1, 3433 AA Nieuwegein

Omschrijving: het bouwen van vijf eengezinswoningen

Kenmerk: 605053

Korte omschrijving project?

Het definitieve besluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor het slopen van een bestaand kantoorpand en bouwen van 5 eengezinswoningen.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het definitieve besluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit definitieve besluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IMRO.0356.OVVN2017001-VA02

Wilt u beroep indienen?

In de periode dat het definitieve besluit ter inzage ligt, kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd binnen zes weken na verzenddatum beroep worden aangetekend door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

Voorlopige voorziening?

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.

Digitaal indienen?

U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten?

Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht/ kan u hierover informeren.