Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 219Ruimtelijke plannenVaststelling uitwerkingsplan Vervoornlaan Herwijnen Oost gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het uitwerkingsplan ‘Vervoornlaan’ Herwijnen Oost met als planidentificatienummer NL.IMRO.0733.UpHwnVervoornlaan-VA01

 

Toelichting

De percelen, kadastraal genummerd U 1491, U 1481 en U 1482 (gedeeltelijk) hebben in het huidige bestemmingsplan Kern Herwijnen een ‘Uit te werken bestemming - Wonen’ en een ‘Uit te werken bestemming - Maatschappelijk. Het nieuwe uitwerkingsplan maakt volgens de regels van het huidige bestemmingsplan de bouw van 50 woningen en een verpleegtehuis (maximaal 50 zorgwoningen) mogelijk.

 

Ter inzage

Vanaf donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017 ligt het uitwerkingsplan ter inzage op het gemeentehuis in Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via tel. 0345-634000. Daarnaast kunt u via de gemeentelijke website www.lingewaal.nl (actueel/bestemmingsplannen/plannen in procedure) en op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.UpHwnVervoornlaan-VA01 kennisnemen van het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Inspraak

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Voorlopige voorziening.

Aanvullend kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop voornoemde beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het uitwerkingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.