Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 21843VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het instellen van stopverboden in de Prinses Irenestraat te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-17-56313

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Prinses Irenestraat een druk bereden straat is met een aantal scholen, kinderdagverblijf en een hotel;

dat de Prinses Irenestraat een smal profiel heeft wat in geval bij drukte regelmatig leidt tot opstoppingen/stremmingen omdat het verkeer niet kan passeren;

dat de Prinses Irenestraat gelegen is in de Zuidas;

dat de Zuidas druk bezig is met het ontwikkelen van dit gebied, zoals de verbouwing /vernieuwing van de Nationale Postcode Loterij en de fietsparkeergarage aan de vijfhoek;

dat de Prinses Irenestraat vanaf de Beethovenstraat in westelijke richting een bouwweg is;

dat aan de noordzijde van de Prinses Irenestraat het aantal geparkeerde auto’s is toegenomen door het deels sluiten van P15;

dat hierdoor het bouwverkeer en het verkeer elkaar niet meer kunnen passeren wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt;

dat dit opgelost kan worden door hier aan de noordzijde een stopverbod in te stellen;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

1.door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan”

te plaatsen op de volgende locatie: Prinses Irenestraat vanaf de ventweg Beethovenstraat in westelijke richting aan de noordzijde tot aan de Minervalaan .

 

2.door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan”

te plaatsen op de volgende locatie: Beethovenstraat aan de oostzijde van de westelijke ventweg tussen de Willem Landrestraat en de Prinses Irenestraat

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte