Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2017, 21594VerkeersbesluitenGemeente Etten-Leur - verkeersbesluit omgeving de nieuwe brede school De Vier Heemskinderen

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op :

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • -

  begin januari 2017 de basisschool De Vier Heemskinderen verhuist is naar een nieuwe brede school, op de locatie van de voormalige Heilig Hartkerk aan de Kerkwerve;

 • -

  de stopverboden met daarbij behorende onderborden aan de Felix Timmermansstraat opgeheven kunnen worden gezien de basisschool De Vier Heemskinderen hier niet meer gevestigd is;

 • -

  ter verbetering van de verkeersveiligheid ter hoogte van de nieuwe brede school De Vier Heemskinderen het noodzakelijk is om enkele maatregelen in de schoolomgeving te treffen;

 • -

  het verkeersbeeld rustiger zal worden door het instellen van eenrichtingsverkeer (uitgezonderd voor (brom) fietsers) op het parkeerterrein ter hoogte van de nieuwe brede school;

 • -

  kinderen en ouders de verkeerssituatie beter kunnen overzien wanneer auto’s alleen via de zijde van de A.M. de Jongstraat het parkeerterrein op mogen en weer via de Nieuwe Kerkstraat eraf mogen;

 • -

  de Nieuwe Kerkstraat ook gebruikt worden om kinderen af te zetten met de auto;

 • -

  de verkeersbewegingen in de Nieuwe Kerkstraat zullen overzichtelijk worden wanneer er een stopverbod hier geldt;

 • -

  ook de fietsers hebben meer rij- en manoeuvreerruimte in de Nieuwe Kerkstraat door een stopverbod;

 • -

  het wenselijk is om de stopverboden aan de Nieuwe Kerkstraat te laten gelden op schooldagen en tussen 8.30 -9.00 uur, 11.30- 13.30 uur en 15.00- 16.00 uur.

 • -

  aan de zijde van de woningen aan de A.M. de Jongstraat half op trottoir geparkeerd wordt;

 • -

  de verkeersveiligheid zal zowel voor de weggebruikers en voetgangers verbeterd worden door het instellen van een parkeerverbod in de A.M. de Jongstraat.

 • -

  een kiss & ride strook de bruikbaarheid en doorstroming ter hoogte van de school zal bevorderen, omdat ouders die de kinderen bij de school afzetten of ophalen kunnen weer direct verder rijden;

 • -

  er behoefte is aan 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein van de nieuwe brede school;

 • -

  bestuurders en/of passagiers met mobiliteitsbeperking kunnen parkeren op een hiervoor gereserveerde parkeerplaats;

 • -

  het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

* een eenrichtingsverkeer (uitgezonderd voor (brom)fietsers) in te stellen op het parkeerterrein ter hoogte van de brede school;

* een stopverbod in te stellen tijdens aanvang en einde schooltijd van de basisschool aan de Nieuwe Kerkstraat;

* een parkeerverbod in te stellen aan de A.M. de Jongstraat;

* kiss and ride strook aan te wijzen;

* 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen.

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur, eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 • -

  de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Etten-Leur;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • 1.

  instellen van eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein ter hoogte van de nieuwe brede school door middel van het plaatsen van de borden C03 en C04 (eenrichtingsverkeer), bord C02 (eenrichtingsweg, gesloten voor voertuigen), onderbord uitgezonderd voor (brom)fietsers;

 • 2.

  opheffen van de stopverboden met de onderborden aan de Felix Timmermansstraat door middel van het verwijderen van de borden E02 (stopverbod) met de daarbij behorende onderborden;  

 • 3.

  instellen van een stopverbod met de onderbord ‘alleen op schooldagen met de tijden 8.30 -9.00 uur, 11.30- 13.30 uur en 15.00- 16.00 uur’ aan de Nieuwe Kerkstraat tussen de Kerkwerve en de kruising Heilig Hartstraat door middel van het plaatsen van de borden E02 (stopverbod) met de daarbij behorende onderborden;

 • 4.

  instellen van een parkeerverbod aan de A.M. de Jongstraat (tussen de Kerkwerve tot aan de A. Coolenstraat).

 • 5.

  een kiss& ride strook aanwijzen door middel van het daarbij behorende K&R;

 • 6.

  aanwijzen van 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door middel van het plaatsen van de borden E06 (algemene gehandicaptenparkeerplaats); 

 

Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening

  

Etten-Leur,

namens burgemeester en wethouders,

   

Ap van Heeren

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

  

Bijlage

Situatietekening

Mededelingen

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening liggen gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in de publiekshal van het Stadskantoor.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan eenieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en de gronden van het bezwaar.

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan kan bij de voorzieningenrechter (Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda) een verzoek om voorlopige voorziening, waaronder schorsing, worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.