Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2017, 21509VerkeersbesluitenGemeente Landgraaf – Verkeersbesluit reconstructie Streeperstraat en aanleg rotonde

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf

Inleiding

In 2017 wordt het project ‘’Reconstructie Streeperstraat’’ uitgevoerd. Dit project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Onderhoud wegverharding Streeperstraat tussen de Frans Erenslaan en de Hoofdstraat waarbij de huidige bushaltes en voetgangersoversteekplaats bij de Banebergpassage gehandhaafd blijven en het huidige voorsorteervak op de brug over het spoor verwijderd wordt. Door het verwijderen van het voorsorteervak kunnen brede fietsstroken gerealiseerd worden.

 • 2.

  Verbeteren verkeersveiligheid en onderhoud Emile Erensplein waarbij de parkeerplaats opnieuw ingericht wordt met een goede routing voor het verkeer.

 • 3.

  Reconstructie kruispunt Streeperstraat – Stationsstraat – Hoofdstraat: ten behoeve van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de verkeersafwikkeling wordt hier een rotonde gerealiseerd.

Voor deze reconstructie zullen enkele nieuwe verkeersmaatregelen getroffen worden waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden B01, D01, D02, E01, E02, E06, L02, G11 zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, en de verkeerstekens voor een doorgetrokken streep, voetgangersoversteekplaats, fietssymbolen en haaientanden, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen

 • 1.

  Op 15 december 2009 heeft de Raad het ‘Mobiliteitsplan Landgraaf’ d.d. oktober 2009 vastgesteld als zijnde leidraad voor het toekomstig verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Landgraaf, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het landelijk geldende verkeersveiligheidsbeleid 'Duurzaam Veilig Verkeer'. De verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit zijn zoveel als mogelijk op dit beleid afgestemd;

 • 2.

  De Streeperstraat, Hoofdstraat en Stationsstraat zijn volgens het categoriseringsplan, zoals dat is opgenomen in het Mobiliteitsplan, aangeduid als gebiedsontsluitingsweg. Op dergelijke wegen staat de verkeersfunctie centraal. Deze wegen behoren dan ook tot het hoofdwegennet van Landgraaf en hebben voornamelijk een functie voor het doorgaand verkeer waarbij een goede doorstroming prioriteit heeft;

 • 3.

  In het Mobiliteitsplan staat aangegeven dat volgens het principe van 'Duurzaam Veilig Verkeer' kruispunten van ontsluitingswegen worden vormgegeven als rotonde of worden uitgevoerd als een met verkeerslichten geregeld voorrangskruispunt. Een rotonde heeft hierbij vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen de voorkeur. In de landelijke richtlijnen van het CROW wordt ook aangegeven dat een rotonde de voorkeur geniet;

 • 4.

  Het SWOV geeft aan dat rotondes veiliger zijn dan kruispunten omdat ze het aantal potentiële conflicten tussen verkeersdeelnemers terugbrengen en de verkeerssnelheid verlagen. Vervanging van een kruispunt door een rotonde zou het aantal ernstige slachtoffers op het betreffende kruispunt met 46% doen afnemen. De doorstroming van het verkeer is op rotondes meestal beter dan op kruispunten, en de uitstoot van gassen en het lawaai nemen af, zeker vergeleken met kruispunten met verkeerslichten. Wel moet rekening gehouden worden met een groter ruimtebeslag (zie SWOV-factsheet inzake rotondes, Leidschendam, januari 2012);

 • 5.

  In de huidige vormgeving van het kruispunt zijn de routes van voetgangers en fietsers niet logisch en onduidelijk. Voor fietsers zijn momenteel niet alle voorzieningen aanwezig (ontbreken fietsstrook op de brug) en voetgangers kunnen niet op alle plekken goed en veilig oversteken.

 • 6.

  Er heeft zowel een inloopavond als een informatieavond plaatsgevonden waarbij een toelichting is gegeven over de inhoud van het project en waarbij iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om zaken die zij belangrijk vinden en waarvan zij vinden dat daar bij de planvorming rekening mee moeten houden, kenbaar te maken. Op basis van alle reacties is er een definitief ontwerp opgesteld hetgeen de basis vormt voor de maatregelen zoals deze in dit verkeersbesluit zijn opgenomen.

Openbare voorbereidingsprocedure

Gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de noodzakelijke evenredige belangenafweging, is tevens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Door middel van een publicatie in het gemeenteblad van 15 februari 2017 zijn alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, op het gedurende zes weken ter inzage liggende ontwerpbesluit d.d. 2 februari 2017, in te dienen. In dat kader zijn door geen zienswijzen ingediend.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Landgraaf. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van het Basisteam Brunssum-Landgraaf- ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 27 januari 2017 instemmend geadviseerd.

b e s l u i t e n :

 • 1.

  Op de Streeperstraat, Emile Erensplein, Hoofdstraat en Stationsstraat:

  • a.

   diverse borden model B01, D01, D02, E01, E02, L02 en G11, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, te plaatsen;

  • b.

   het onderbord model OB504 onder het onder 1. genoemde bord model E06 te plaatsen;

  • c.

   het onderbord model OB501l onder de onder 1. genoemde borden model E01 en E02 te plaatsen;

  • d.

   diverse doorgetrokken strepen, voetgangersoversteekplaatsen, fietssymbolen en haaientanden aan te brengen;

  • e.

   het voorsorteer vak op de Streeperstraat linksaf richting Stationsstraat ten gunste van fietsstroken te verwijderen.

 • 2.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer 16.081-D03-170111 d.d. 11-01-2017;

 • 4.

  te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Situatietekening

Landgraaf, 5 april 2017

Namens burgemeester en wethouders van Landgraaf,

het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken,

mr. F.J.C. Geurts

Inzage

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie in de Staatscourant, tijdens de openingstijden, bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf.

Beroep

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen tegen dit besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de publicatie van het besluit een brief naar de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum van uw beroep;

 • -

  de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt;

 • -

  de redenen van uw beroep.

Indien het mogelijk is, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij te voegen.

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website.

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet u beschikken over DigiD.

Datum effectuering

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.