Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7

Logo Uithoorn

Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD7-VG01 gewijzigd vast te stellen.

Toelichting

In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de woonkavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien. Door veranderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar glastuinbouw heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieuwe grootschalige glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van het gebied op te stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de raad in april 2015, geeft invulling aan deze opdracht. Het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 is de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald in een bestemmingsplan. Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmingsplan meegenomen.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen

De toelichting bij de paragraaf over de bodemkwaliteit is naar aanleiding van het uitgevoerde bodemonderzoek aangepast. Voor een overzicht van de ambtelijke wijziging wordt verwezen naar de Nota Ambtelijke wijziging bijgevoegd in het bestemmingsplan.

Terinzage

Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van vrijdag 13 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging van 13 januari 2017 t/m 23 februari 2017 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 11 januari 2017

Naar boven